Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale comunei Cruzești și ale orașului Durlești

Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale comunei Cruzești și ale orașului Durlești

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în cadrul ședinței din 27 februarie curent, Raportul auditului rapoartelor financiare ale comunei Cruzești, încheiate la 31.12.2017 și Raportul auditului rapoartelor financiare ale orașului Durlești, încheiate la 31 decembrie 2017.

Raportul auditului rapoartelor financiare ale orașului Durlești, încheiate la 31.12.2017

Orașul Durlești este unitate administrativ-teritorială (UAT) de nivelul întâi din componența municipiului Chișinău, având o suprafață de 3087 ha și circa 17600 locuitori. Curtea de Conturi a verificat rapoartele financiare ale or. Durlești pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2017. Urmare acumulării probelor de audit, a fost emisă opinie contrară, determinată de efectul denaturărilor aferente: bilanțului contabil la 31 decembrie 2017 – în sumă de 710,1 mil. lei; cheltuielilor efective în sumă de 1,9 mil. lei și a veniturilor în sumă de 2,6 mil. lei.

Totodată, auditul a determinat că, în cadrul primăriei or. Durlești nu a fost instituit sistemul de management financiar și control, fapt confirmat de: neidentificarea și neinițierea descrierii proceselor operaționale; nedefinirea și nedescrierea unor proceduri și acțiuni de control; lipsa activităților privind evaluarea și monitorizarea riscurilor, etc., ceea ce a influențat veridicitatea și plenitudinea informațiilor reflectate în rapoartele financiare auditate.

Valoarea mijloacelor fixe a fost denaturată cu suma de 266,1 mil. lei, determinată de clasificarea și înregistrarea incorectă a mijloacelor fixe; nemajorarea valorii mijloacelor fixe cu valoarea cheltuielilor de reparație capitală, clasificate incorect ca cheltuieli curente; majorarea valorii mașinilor și utilajelor, urmare a înregistrării duble a unor tranzacții; nerecunoașterea și necontabilizarea valorii infrastructurii drumurilor și trotuarelor.

Denaturarea semnificativă a raportului financiar a fost determinată și de nerecunoașterea și neevaluarea terenurilor cu suprafața de 687,82 ha,  estimată de către echipa de audit în valoare de circa 444,1 mil. lei.

Primăria orașului Durlești a raportat, ca subsidii acordate, cheltuielile pentru serviciile de salubrizare a străzilor principale din orașul Durlești, executate în anul 2017, în sumă de 938 mii lei de către ÎM „Regia Autosalubritate Durlești”. Potrivit prevederilor carului legal, salubrizarea și înverzirea localității este un serviciul public de gospodărie comunală, care urmează a fi transmis în gestiune directă sau delegarea gestiunii, în baza unui contract. Primăria nu dispune de un contract de delegare directă, nici de un contract de prestări de servicii cu ÎM „RAD”. Astfel nefiind clar ce servicii urmează a fi prestate de către ÎM „RAD”.

Lipsa informațiilor aferente valorii bazei impozabile a impozitului pe bunuri imobiliare și alte iregularități constatate de audit condiționează ratarea veniturilor în bugetul local din impozite pe proprietate.

Pe parcursul misiunii de audit de către primăria orașului Durlești au fost remediate următoarele neregularități:

 • au fost clasificate corespunzător mijloacele fixe și materiale circulante în valoare de 1,6 mil. lei;
 • a fost calculate și înregistrată în evidența contabilă uzura mijloacelor fixe în sumă de 1,2 mil. lei;
 • au fost înregistrate în evidența contabilă străzi cu suprafața de 904 mii m2 în valoare de 257,4 mil. lei și trotuare cu suprafața de 9,3 mii m2 în valoare de 5,4 mil. lei;
 • au fost diminuate prin compensare reciprocă datoriile și creanțele cu suma de 2,7 mil. lei;
 • au fost restabilite în evidența contabilă stocuri de materiale, trecute la cheltuieli, în sumă de 0,5 mil. lei.

Raportul auditului situațiilor financiare ale comunei Cruzești, încheiate la 31.12.2017

Scopul misiunii de audit a constat în obținerea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că, rapoartele financiare  ale comunei Cruzești aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public sunt întocmite și prezentate în conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil, cu emiterea unei opinii de audit.

Urmare acumulării probelor de audit Curtea de Conturi a emis opinia contrară, care a fost determinată de efectul denaturărilor semnificative aferente: mijloacelor fixe, diminuate cu 8,20 mil. lei; uzurii, diminuată cu suma de 4,29 mil. lei; terenurilor, subevaluate cu suma de 39,5 mil. lei; creanțelor, diminuate cu suma de 0,05 mil. lei; datoriilor, diminuate cu suma de 0,26 mil. lei; cheltuielilor efective, majorate cu suma de 0,27 mil. lei și veniturilor efective, diminuate cu suma de 0,13 mil. lei.

Astfel, soldurile la unele posturi din bilanțul com. Cruzești nu prezintă o informație veridică și fidelă, fiind cauzate de:

 • diminuarea valorii construcțiilor speciale cu suma de 8,32 mil. lei, determinată de clasificarea incorectă a mașinilor și utilajelor și de nerecunoașterea și necontabilizarea lucrărilor de reparații capitale, influențând asupra veracității cheltuielilor efective;
 • subevaluarea valorii clădirilor cu 0,16 mil. lei, din cauza clasificării incorecte a investițiilor capitale în active în curs de execuție și neincluderii valorii lucrărilor de instalare a sistemului de semnalizare incendiu;
 • supraevaluarea valorii altor mijloace fixe cu 0,69 mil. lei, ca urmare a clasificării incorecte a instalațiilor de transmisie, a activelor nemateriale și a activelor în curs de execuție;
 • diminuarea uzurii mijloacelor fixe cu suma de 4,29 mil. lei, ca urmare a nerecunoașterii și necontabilizării uzurii construcțiilor speciale și a utilajelor și a determinării incorecte a acesteia;
 • nerecunoașterea și neevaluarea terenurilor cu suprafața de 146,55 ha, în valoare de 39,5 mil. lei, ceea ce a determinat diminuarea valorii terenurilor gestionate de primăria com. Cruzești, etc.

Auditul menționează că, pe parcursul misiunii de audit, Primăria com. Cruzești a întreprins unele acțiuni de remediere a deficiențelor constatate. Astfel:

 • a efectuat inventarierea și evaluarea construcțiilor speciale aferente drumurilor în valoare de 8,14 mil. lei, inclusiv uzura aferentă – de 4,31 mil. lei;
 • a diminuat valoarea uzurii activelor nemateriale cu 6,6 mii lei;
 • a efectuat inventarierea terenurilor proprietate publică locală a UAT Cruzești, fiind reevaluate terenuri în valoare de 21,73 mil. lei și evaluate în sumă de 17,73 mil. lei;
 • a clasificat regulamentar unele mijloacele fixe, majorând valoarea „Clădirilor” și a micșorat  contul „Alte mijloace fixe” cu 94,56 mii lei;
 • a emis Dispoziții cu privire la instituirea grupului de lucru pentru implementarea controlului intern managerial, precum și de desemnare a coordonatorului responsabil de organizare, coordonarea, suportul, supravegherea și raportarea activității de implementare a controlului intern managerial în cadrul entității.

Menționăm că, probele de audit obținute denotă că situațiile financiare ale Primăriilor auditate, încheiate la 31.12.2017 nu oferă o imagine reală și fidelă a situației patrimoniale și financiare, și sunt suficiente pentru exprimarea opiniei contrare.

Mihaela Rotari 

Share