Ce spune CCRM în urma misiunii de audit a CFM

Ce spune CCRM în urma misiunii de audit a CFM

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat în cadrul Comisiei parlamentare de control al finanțelor publice (CCFP), Raportul auditului privind conformitatea gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) în perioada anilor 2018 – 2019.

Principalele concluzii și observații ale raportului au fost prezentate de către Vasile Moșoi, șef Direcție generală, responsabil de monitorizarea misiunii de audit.

În cadrul ședinței Comisiei parlamentare, reprezentantul CCRM a prezentat cele mai principale constatări depistate în cadrul misiunii de audit. Evaluând conformitatea gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public în perioada anilor 2018 – 2019, s-a concluzionat că unele activități realizate nu au întrunit în totalitate criteriile de conformitate care guvernează această entitate. Astfel:

  • CFM nu dispune de reglementări interne specifice cu privire la elaborarea, modificarea, dezagregarea și monitorizarea devizului anual de venituri și cheltuieli, fapt ce a generat o neconștientizare de către factorii decizionali, a responsabilităților de implementare, monitorizare și control. În rezultatul acestora, au fost admise cazuri de realizare neconformă a indicatorilor financiari și operaționali stabiliți (depășirea limitelor stabilite pentru cheltuielile aferente remunerării muncii, procurării bunurilor și serviciilor) sau neîndeplinire sau supraîndeplinire a acestora.
  • Contrar cadrului normativ cu privire la organizarea și funcționarea întreprinderilor de stat și municipale, CFM nu a elaborat, coordonat și aprobat corespunzător nomenclatorul şi tarifele la serviciile din alte activități operaționale prestate. Totodată, auditul a determinat că atât tarifele de transport al mărfurilor în trafic local, cât și tarifele la serviciile din alte activități operaționale ale CFM nu se bazează pe o metodologie aferentă și nu sunt ajustate la costurile actuale de producție, ceea ce limitează atât procesele de actualizare continuă a acestora, precum și performanța financiară și operațională a întreprinderii.
  • Ca urmare probelor de audit colectate aferente locațiunii s-a constatat că procedurile interne cu privire la transmiterea în arendă a activelor neutilizate nu sunt în conformitate cu prevederile cadrului normativ în vigoare, ceea ce a condiționat ratarea unor pasibile venituri din chiria imobilelor de cca 3,8 mil. lei, precum și din locațiunea terenurilor într-un diapazon de la 31,5 mii lei până la 157,3 mii lei.

Ca urmare a probelor de audit colectate la capitolul achiziții publice s-a constatat că:

  • din cauza disfuncțiilor în procedurile interne de control curent, unele bunuri și servicii, în valoare totală de 31,9 mil. lei au fost procurate neconform, în lipsa includerii acestora în Planul anual de achiziții și devizul de venituri și cheltuieli;
  • din cauza neelaborării conforme a planului de procurări pe baza tuturor necesităților și elementelor reglementate, precum și din cauza neelaborării și neimplementării conforme a unei Strategii de planificare a achizițiilor bazată pe examinarea stocurilor, au fost procurate nejustificat unele bunuri materiale, în valoare totală de 51,3 mil. lei, care nu au fost utilizate sau deja existau în depozitele CFM, etc.

Contrar cadrului normativ aferent contabilității și raportării financiare, precum și celui de administrare și deetatizare a proprietății publice, CFM nu a asigurat înregistrarea, integritatea și raportarea a cca 1,1 mii ha de terenuri proprietate publică a statului, aflate în gestiunea sa.

Totodată, probele de audit relevă că:

  • unele active în curs de execuție precum linia de cale ferată de importanță națională Cahul – Giurgiulești, în valoare totală de 452,5 mil. lei, se utilizează cu asumarea riscurilor de securitate și cu impunerea restricțiilor de viteză;
  • CFM nu cunoaște starea reală și existența fizică a bunurilor aferente bazei de odihnă „Garoafa roșie” de pe teritoriul Ucrainei, or. Zatoka;
  • fondul locativ în valoare totală de 69290,1 mii lei, privatizat sau deținut de salariați, care nu a fost transmis conform beneficiarilor menționați a fost înregistrat în evidența contabilă și raportat neconform ca investiții imobiliare ale CFM;
  • contrar cadrului normativ în vigoare, CFM nu a stabilit și reglementat modul specific de evidență contabilă, raportare și casare a perechilor de roți fapt ce nu asigură gestionarea conformă și integritatea acestor active.

În rezultatul auditului efectuat, cu privire la faptul dacă resursele financiare și patrimoniul public administrate de CFM au fost gestionate în corespundere cu reglementările emise, identificate drept criterii de contrapunere, s-a concluzionat că unele activități, procese și proceduri, precum și tranzacții, inclusiv tranzacții cu impact financiar, realizate în perioada anilor 2018-2019, nu au întrunit în totalitate criteriile de conformitate care guvernează această entitate.

Potrivit Raportului, Agenția Proprietății Publice și Consiliul de administrație al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei” urmează să examineze în ședință constatările auditului și vor monitoriza activitățile în scopul implementării recomandărilor de audit. de asemenea, Întreprinderea de Stat „Calea Ferată a Moldovei” trebuie să elaboreze, aprobe și implementeze un plan de acțiuni în vederea realizării recomandărilor de audit.

Prezent la ședința în regim online, directorul general interimar al Î.S. „Calea Ferată a Moldovei”, Adrian Onceanu, a menționat că întreprinderea a examinat foarte minuțios raportul CCRM și a luat act de toate neconformitățile identificate. În baza Hotărârii CCRM nr. 68 din 17 decembrie 2020, a fost emis un ordin intern care a stabilit persoane responsabile și termenul de implementare a fiecărei recomandări.

Cristina Pendea

Share