Vladislav Zara: ASP trebuie să devină lider în procesul de modernizare a serviciilor publice la nivel național

Vladislav Zara: ASP trebuie să devină lider în procesul de modernizare a serviciilor publice la nivel național

Interviu cu Vladislav Zara, Director general al Agenţiei Servicii Publice, pentru Almanah Politic 

Domnule Director, în acest an aţi preluat conducerea Agenţiei Servicii Publice (ASP). Ce v-a determinat? 

Din start aş dori să amintesc că Agenția Servicii Publice este o structură multifuncțională, care a fost creată în scopul reformării și modernizării serviciilor publice, astfel fiind consolidate prin reorganizarea ÎS „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” și fuziunea (absorbția) ÎS „Camera Înregistrării de Stat”, ÎS „Cadastru”, autorităţii administrative din subordinea Ministerului Justiţiei „Serviciul Stare Civilă” şi autorităţii administrative din subordinea Ministerului Economiei „Camera de Licenţiere”. Serviciile publice prestate cetăţenilor şi mediului de afaceri sunt organizate după principiul „ghişeului unic”.

Având o vastă experienţă în diverse domenii, pentru mine a fost o provocare majoră să contribui la reformarea şi modernizarea serviciilor publice. În context voi aminti că una dintre provocările realizate cu brio a fost modernizarea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, reușind încheierea cu succes a Proiectului European de Twinning  „Consolidarea AMDM ca organ de reglementare în domeniul medicamentului, dispozitivelor medicale și activității farmaceutice”.

Agenţia Servicii Publice este, de asemenea, o instituție cu funcţii de reglementare şi prestare a serviciilor publice: documentarea cetăţenilor, înregistrarea unităţilor de drept, licenţiere, acte cadastrale, calificare conducătorilor auto etc. Astfel spus, am preluat mandatul respectiv fiind hotărât să depun toate eforturile pentru a contribui la dezvoltarea Agenţiei, la consolidarea și îmbunătățirea capacităţilor instituționale ale acesteia, precum și la diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor prestate. Trebuie să menționez că, domeniile de activitate ale Agenției necesită perfecţionare continuă, de aceea transparenţa în activitate și prestarea serviciilor de calitate consumatorilor sunt și trebuie mereu puse pe primul loc.

Care au fost primele Dvs. acţiuni în noua funcţie?

Trebuie să menționez că,  am preluat funcția de director într-o perioadă complicată, marcată de epidemia de COVID-19. Experienţa acumulată anterior m-a ajutat să asigur continuitatea instituţională, desigur cu anumite intervenţii şi optimizări. Aceste ajustări s-au făcut pentru a asigura funcţionalitatea subdiviziunilor la cel mai înalt nivel și pentru a realiza în termen sarcinile propuse, chiar și în această perioadă dificilă pe care o traversăm cu toții.

Totuși, indiferent de constrângerile menționate, avem o agendă de acţiuni şi măsuri orientate spre optimizarea serviciilor şi personalului, obiectivul final fiind creșterea încrederii consumatorilor în calitatea serviciilor prestate de instituție, precum și crearea condiţiilor pentru prestarea rapidă a serviciilor solicitate de către cetăţeni.

Ce priorităţi aţi stabilit după preluarea funcţiei?

După cum am menționat, prioritatea de bază a Agenţiei Servicii Publice o reprezintă prestarea eficientă, transparentă și calitativă a serviciilor publice. Agenția are obligația de a crea fiecărui cetăţean condiţiile optime de deservire pentru ca principiul „ghişeului unic” din cadrul rețelei de 39 centre multifuncționale create în toate municipiile și centrele raionale ale republicii să fie funcțional și să dispară procedurile birocratice inutile. Totodată, urmează a fi lărgit spectrul de servicii prestate în cadrul centrelor multifuncționale. Pentru aceasta, în mod prioritar, trebuie revizuit cadrul normativ şi instituţional, astfel încât procesele administrative şi operaţionale interne ale Agenţiei să fie îmbunătăţite şi modernizate, aplicându-se reingineria şi digitalizarea serviciilor publice prestate. Pentru modernizarea proceselor operaționale și pentru digitalizarea serviciilor prestate, urmează să fie dezvoltat sistemul integrat al resurselor informaţionale de stat, deținut de către instituție.

De asemenea, un scop primordial pentru administrație îl constituie susținerea și promovarea personalului calificat și cu experiență, asigurând un sistem de instruire şi perfecționare continuă a angajaților Agenției.

Care sunt cele mai grave probleme cu care se confruntă domeniile pe care le administraţi?

În prezent cel mai important este să asigurăm stabilitatea în funcționarea Agenției în legătură cu agravarea situației epidemiologice din țară. Una dintre problemele majore o constituie lipsa cadrelor calificate suficiente, în domeniul tehnologiilor informaționale și cel cadastral. Totodată, Agenția nu dispune de spațiile necesare și suficiente în sediul central, subdiviziunile fiind dispersate și amplasate descentralizat în sedii diferite, astfel, procesul de administrare și monitorizare practică a activității acestora este destul de dificil.

Totuși, Agenția întreprinde toate măsurile pentru realizarea cu succes a misiunii sale de a asigura implementarea politicilor publice în domeniile de competență stabilite de Statutul instituției, iar datorită unui management eficient, ASP reușește să-și realizeze în termen sarcinile propuse, să-și perfecționeze și îmbunătățească continuu serviciile prestate.

Pe cât de necesare sunt noi reforme în domeniile pe care le administraţi?

Pe parcursul ultimilor ani au fost realizate mai multe reforme în domeniile de competență ale Agenției Servicii Publice. Însă, consider, că actualmente sunt necesare diferite intervenții de reformare pentru consolidarea capacităților instituționale și pentru modernizarea serviciilor prestate. Primordială rămâne implementarea principiului „ghişeului unic” pentru toate serviciile prestate de ASP, astfel va fi facilitat accesul cetățenilor la servicii transparente și de calitate.

Ce acţiuni aveţi planificate pe termen scurt şi mediu?

Aşa cum am menţionat anterior, pentru întreaga echipă a Agenţiei este important să reușească implementarea principiului „ghişeului unic” la prestarea serviciilor publice în cadrul tuturor celor  39 centre multifuncţionale. Acest model de prestare a serviciilor publice are o importanţă strategică în procesul de modernizare a serviciilor publice, asigurând nu doar optimizarea proceselor operaţionale, dar și deservirea calitativă atât a cetăţenilor, cât şi a agenţilor economici ai țării.

În același context, pentru facilitarea accesului la serviciile prestate de Agenție, s-a propus pentru persoane juridice implementarea unor soluții inovaționale de prestare a serviciilor integrate. Astfel, în mun. Chișinău va fi creat un centru multifuncțional specializat unde vor fi concentrate toate serviciile prestate de către Agenție.

O altă prioritate a instituției în domeniul dezvoltării serviciilor informaționale este lărgirea treptată a spectrului de servicii prestate în regim on-line. Pentru reducerea timpului de aşteptare în oficiu pentru cetăţeni, Agenția a implementat prestarea serviciului doar în baza programării prealabile.

Totodată, cu suportul Băncii Mondiale, se lucrează intensiv în cadrul proiectului de delimitare şi înregistrare a bunurilor imobile proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, ce va cuprinde întreg teritoriul ţării. Agenția întreprinde toate măsurile pentru a definitiva cu succes proiectul dat.

În contextul modernizării unor servicii publice, tot cu suportul proiectului Băncii Mondiale, se lucrează asupra digitalizării serviciilor de eliberare a permisului de conducere, actelor de stare civilă.

O altă prioritate este de a dezvolta și administra eficient Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), ce reprezintă ghişeul unic electronic pentru depunerea și eliberarea actelor permisive.

Un alt proiect realizat cu suportul UNDP vizează implementarea subsistemului „Acte de stare civilă” a SIA „Registrul de Stat al Populaţiei” şi a Registrului de Stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi adreselor. Acest proiect presupune implementarea și prestarea serviciilor respective în format electronic.

Ce aşteptări aveţi de la anul 2021?

Pentru mine, în calitate de conducător al unei instituții, primordială a fost şi va fi starea de satisfacție și mulțumire a consumatorului final de servicii publice. Din experiența acumulată pe parcursul mai multor ani de activitate în diferite organizaţii de stat am constatat că lucrul acesta se poate realiza doar cu suportul colectivului din care faci parte. Întotdeauna am apreciat calităţile umane şi susţinerea reciprocă, am asigurat în colectiv corectitudine şi obiectivitate și am promovat comunicarea constructivă și abordarea inovativă, deoarece fiecare angajat îşi are propria contribuţie în tot ceea ce face instituţia per ansamblu.

Sunt ferm convins că Agenţia Servicii Publice are capacităţile necesare pentru a contribui la dezvoltarea unui sistem modern de acordare a serviciilor publice. Acest lucru poate fi realizat doar datorită unei echipe bine consolidate, căci doar spiritul de echipă ne va ajuta să facem faţă provocărilor existente la etapa actuală.

Cum v-aţi dori să arate domeniul administrat la finalul mandatului Dvs.?

Agenția Servicii Publice, după cum am menționat, este o instituție publică cu un potențial complex. Pentru mine este important ca potențialul acesta să fie valorificat pe deplin, astfel ca, la finalul mandatului meu, ASP să devină lider în procesul de modernizare a serviciilor publice la nivel național, iar societatea să perceapă Agenția ca pe o instituţie ce vine să soluționeze problemele oamenilor.

Toate acestea fiind spuse, am ferma convingere că, împreună vom reuși transformarea Agenției într-un reformator în ceea ce ţine de modernizarea serviciilor publice prin dezvoltarea capacităților instituționale, implementarea tehnologiilor informaționale și inovaționale, crearea oportunităţilor noi de prestare a serviciilor publice transparente, eficiente și accesibile atât pentru cetățeni, cât și pentru mediul de afaceri.

Share