Rezultatele unei licitații publice ANSA, publicate

Rezultatele unei licitații publice ANSA, publicate

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor în urma evaluării ofertelor depuse la licitaţia publică nr. 15/01400 din 13.07.2015   a desemnat cîştigătoare ofertele operatorilor economici ”Vetzooagro” SRL şi „Vetfarm” SRL, “Chemix Grup” SRL, “Dita Estfarm”  din motivul că ultiimii au întrunit  în primul rînd  criteriile cele mai avantajoase stipulate în art. 45 lit.a) din Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice şi pct. 32.3 din documentele de licitaţie ( anexă tabela evaluării comerciale a ofertelor la licitaţia publică nr.15/01400 din 13.07.2015).

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 15.02.2012 cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de producere a medicamentelor de uz veterinar, toţi importatorii de medicamente de uz veterinar sînt obligaţi să prezinte autorităţii sanitar-veterinare competente documente confirmatoare că acestea au fost produse de producători autorizaţi, conform standardelor de bună practică de producere prevăzute în legislaţia naţională.

Făcînd referire la caietul de sarcini pentru licitaţia publică nr. 15/01400, obiectul licitaţiei a fost achiziţionarea vaccinurilor, antigenurilor, dezinfectanţilor, sculelor şi accesoriilor, ANSA precizează că produsele respective nu reprezintă medicamente de uz veterinar.

Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 15.02.2012, reglementează aspecte legate de medicamente de uz veterinar, şi nu aspecte legate de produse farmaceutice de uz veterinar sau produse biologice, dezinfectanţi, scule şi accesorii, precum a menţionat reclamantul în cerere.

Conform Art. 331 pct. (3)  al Legii nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară, pentru realizarea importului şi anume pentru obţinerea avizului sanitar-veterinar de import pentru produsele biologice este necesară deţinerea: cererii-tip, copiei de pe certificatul de înregistrare de stat a unităţii, copiei de pe certificatul de înregistrare a produsului farmaceutic de uz veterinar în Republica Moldova şi a copiei de pe licenţa de activitate. Conform Art. 331 pct. (4) al Legii nr. 221 din 19.10.2007 solicitarea altor documente decît cele menţionate mai sus, nu se admite.

Deţinerea certificatului GMP, ca componentă a dosarului normativ tehnic, nu este cerută nici la înregistrarea produselor biologice (a se verifica Art. 372 din Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară).

Vaccinurile reprezintă produse imunologice sau produse biologice. Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară, vine la acest capitol cu  noţiunile:
–    „produs medicamentos veterinar imunologic – produs farmaceutic de uz veterinar administrat animalelor pentru a ridica imunitatea lor activă sau pasivă ori pentru a diagnostica starea de imunitate”
–    „produse farmaceutice de uz veterinar – medicamente veterinare, produse biologice, substanţe medicamentoase, dezinfectante, raticide, insecticide, repelenţi, premixuri neîncorporate şi aditivi furajeri neîncorporaţi”.

Importul, comercializarea şu utilizarea produselor farmaceutice de uz veterinar pe teritoriul ţării se permite numai dacă acestea sunt înscrise în Nomenclatorul produselor farmaceutice de uz veterinar al Republicii Moldova şi deţin certificat de înregistrare.

Produsele biologice care se află la momentul actual în circulaţie legală pe teritoriul ţării şi care ar reprezenta obiectul licitaţiei indicate, în mică măsură deţin certificate GMP, aceasta nefiind o condiţie legală actuală.

Ţinînd cont de aceste prevederi precum şi pentru a combate acţiunile anticoncurenţiale ale participanţilor la licitaţiile organizate de către ANSA, s-a decis că solicitarea certificatului GMP, ca condiţie obligatorie pentru produsele licitate: vaccinuri, antigenuri, dezinfectanţi, scule şi accesorii, ca fiind inoportună.

Pe marginea licitaţiei publice nr. 15/01400 din 13.07.2015   de către reclamant  a fost depusă Contestaţia nr.71 din 26.08.2015 referitor la solicitarea obligatorie de către autoritatea contractantă a certificatului GMP.

Prin Decizia nr.336 din 08.07.2015 Agenţia Achiziţii publice  a respins contestaţia invocîndu-se argumentul că, „unica cerinţă legală pentru punerea în circulaţie pe teritoriul R.Moldova a acestor produse este înregistrarea acestora în Nomenclatorul de Stat al produselor farmaceutice de uz veterinar, ceea ce deja presupune faptul că preparatele propuse certifică corespunderea acestora la toate exigenţile, în urma cărora au şi fost înregistrate şi comercializate pe teritoriul R.Moldova.

Respectiv, odată cu alte produsele sunt înregistrate şi comercializate pe Piaţa R.Moldova fără Certificatul GMP, se constantă că această cerinţă nu este obligatorie pentru garantarea calităţii produselor”,

La data de 17.08.2015, în adresa Consiliului Concurenţei a parvenit plângerea de la FPC „Decebal-Impex” SRL, prin care au fost reclamate acţiunile Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor  în favoarea „Vetzooagro” SRL.

Reclamatul invocă că prin acţiunile ANSA, în comun cu „Vetzooagro” SRL, se lezează interesele sale, prin faptul că, întru respectarea pct. 4 din anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 93 din 15.02.2012 cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de producere a medicamentelor de uz veterinar, acesta a încheiat contracte cu producători de peste hotare de produse de uz veterinar deţinătoare de certificate GMP, iar la solicitarea scrisă a „Vetzooagro” SRL, ANSA a modificat condiţiile de calificare la licitaţia publică cu nr. 15/01400 din 13.07.2015, comparativ cu licitaţia publică cu nr. 14/02820 din 16.02.2015, excluzând obligativitatea deţinerii certificatului GMP. în acest fel, ar fi fost favorizat „Vetzooagro” SRL, care, potrivit plângerii, ar deţine poziţie dominată pe piaţa comercializării produselor veterinare de la producători ce nu deţin certificat GMP.

Reieşind din constatările expuse şi ţinând cont de prevederile legislaţiei Republicii Moldova, în temeiul art. 41 şi art. 53 ale Legii concurenţei nr. 183 din 11.07.2012, Plenul Consiliului Concurenţei, a decis respingerea plângerii parvenite de la FPC „Decebal-Impex”SRL, în legătură cu lipsa temeiurilor rezonabile pentru a suspecta încălcarea Legii concurenţei nr. 183 din 1 1.07.2012 de către Agenţia Naţională pentru Securitatea Alimentelor.

Referitor la pretenţiile invocate de contestatarul SRL „Decebal Impex” precum că la poziţia „vaccinuri” şi „tuberculin” ofertanţii urmau să aplice cota de TVA de 8% şi nu de 20% după cum a fost solicitat, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor prin scrisoarea nr. 01-6/1343 din 07.08.2015 s-a adresat Ministerului Finanţelor pentru a fi prezentată informaţia cu privire la modul de calculare şi achitare a TVA aferent achiziţionării unor bunuri (vaccinuri pentru medicina veterinară).

Prin demersul nr. 14/4-06/267 din 09.09.2015, Ministerul Finanţelor a comunicat faptul că potrivit art. 96 lit. b) din Codul Fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, se aplică cota redusă a TVA de 8% la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001-3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît si autorizate de Ministerul Sănătăţii, la alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate. Totodată, conform art. 25 alin.(3) şi (4) din Legea nr. 1409-XIII din 17.12.1997 cu privire la medicamente, standardele şi prescripţiile ce reglementează calitatea produselor medicamentoase de uz veterinar se stabilesc de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, precum şi testările, înregistrarea, eliberarea autorizaţiei, controlul şi supravegherea utilizării produselor de uz veterinar şi aditivilor furajeri, încasarea plăţilor pentru servicii şi alte activităţi de rigoare se efectuează de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de instituţiile abilitate de el în conformitate cu Legea privind activitatea veterinară şi cu normele sanitare în vigoare în medicina veterinară. Reieşind din prevederile art.37! din Legea nr.221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară, produsele farmaceutice de uz veterinar pot fi comercializate, utilizate în medicina veterinară şi importate numai după înregistrarea lor în Nomenclatorul de stat al produselor farmaceutice de uz veterinar, avînd certificat de înregistrare, eliberat în conformitate cu prevederile prezentei legi. Astfel pentru medicamentele de la poziţiile tarifare 3001 — 3004, care nu sunt indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente şi neautorizate de Ministerul Sănătăţii, se va aplica cota standard a TVA de 20%.

Prin urmare, pretenţiile referitor la modalitatea de aplicare a TVA de 8% în loc de TVA de 20% nu ţine de competenţa Agenţiei Achiziţiilor Publice, acest fapt a fost argumentat corespunzător de un organ abilitat în acest domeniu, informaţie ce a fost luată în consideraţie de autoritatea contractantă.

 

Mihaela Rotari

Share