Sfaturi utile privind achiziționarea serviciilor/pachetelor turistice

Sfaturi utile privind achiziționarea serviciilor/pachetelor turistice

În prezent, avem posibilitatea să alegem o vacanță dintr-o gamă variată de opțiuni. Pe piață există o multitudine de companii turistice care pun la dispoziție diverse servicii turistice. În calitate de consumatori, trebuie să studiem cu atenție ofertele propuse și, bineînțeles, clauzele contractuale, atunci când încheiem un contract.

Prin contract privind pachetul de servicii de călătorie, un profesionist (organizator) se obligă să ofere celeilalte părți (călător) un pachet de servicii de călătorie, iar călătorul se obligă să plătească organizatorului prețul convenit al pachetului.

Înainte de a încheia un contract cu călătorul, organizatorul este obligat să-i ofere acestuia informație preliminară cu referință la:

 • principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie (destinația, mijloacele de transport, datele și orele de plecare și de întoarcere, duratele și locurile opririlor intermediare și ale legăturilor de transport, locația, serviciile de masă oferite, vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în prețul  pachetului, limba în care vor fi furnizate serviciile respective, dacă călătoria sau vacanța este adaptată  pentru persoanele cu mobilitate redusă);
 • denumirea comercială și adresa geografică a organizatorului și, dacă este cazul, ale intermediarului de pachete, precum și numerele de telefon, adresele de e-mail ale acestora;
 • prețul total al pachetului, inclusiv taxele și, dacă este cazul, toate comisioanele, tarifele și alte costuri suplimentare;
 • modalitățile de plată, inclusiv orice sumă sau procentaj din preț care urmează să fie achitat sub formă de avans și calendarul pentru achitarea soldului;
 • faptul că realizarea pachetului de servicii necesită un număr minim de persoane şi, în acest caz, data-limită de informare a clientului în caz de anulare a pachetului;
 • condiţiile aplicabile în materie de paşapoarte şi de vize, precum şi formalităţile sanitare necesare pentru călătorie şi şedere;
 • informații privind dreptul călătorului de a declara rezoluțiunea oricînd înainte de începerea călătoriei, cu plata unui comision de rezoluțiune;

 

Modificarea prețului contractului

     După încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, prețurile pot fi mărite numai în cazul în care contractul rezervă în mod explicit această posibilitate.

Înainte de începerea călătoriei, organizatorul nu poate modifica în mod unilateral alte clauze ale contractului decît cele legate de preț, cu excepția cazului în care:

    a) organizatorul și-a rezervat acest drept în contract;

    b) modificarea este nesemnificativă; și

    c) organizatorul îl informează pe călător cu privire la modificare într-un   mod clar, inteligibil și bine evidențiat, pe un suport durabil cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea călătoriei.

 

 Modificările semnificative ale condițiilor contractului

 

În cazul în care, înainte de începerea călătoriei, organizatorul este constrîns să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie, călătorul are posibilitatea ca, într-un termen rezonabil specificat de organizator:

    a) să accepte modificarea propusă; sau

    b) să declare rezoluțiunea fără a plăti vreun comision de rezoluțiune.

    După expirarea termenului stabilit de către organizator, modificarea propusă de către organizator se consideră acceptată de către călător.

 

Drepturile călătorului în caz de viciu al serviciilor de călătorie

 

Dacă serviciile de călătorie au un viciu, călătorul are dreptul:

 • să ceară remedierea  situației;
 •  să remedieze viciul și să ceară rambursarea cheltuielilor necesare;
 • să ceară remedierea prin prestarea unor alte servicii de călătorie; 
 • să declare rezoluțiunea contractului de servicii de călătorie; 
 •  să obțină reducerea prețului pachetului de servicii de călătorie;
 •  să ceară despăgubiri.

 

Turiştii au dreptul:

1) la  totalitatea serviciilor prevăzute în contractul de servicii turistice;

2) la securitate personală, la protecţia vieţii şi sănătăţii;

3) la apărarea drepturilor de consumatori ai serviciilor turistice;

4) la asistenţă medicală în conformitate cu prevederile asigurării de călătorie;

5) la înlăturarea imediată a încălcării clauzelor contractului de servicii turistice, încălcare depistată în timpul călătoriei;

6) la repararea prejudiciului material şi moral cauzat prin nerespectarea clauzelor contractului de servicii turistice;

7) la informații corecte, complete şi clare privind țara de aflare temporară.

Modul de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor

Consumatorii depun reclamaţiile referitoare la serviciile necorespunzătoare iniţial vânzătorului sau prestatorului. Odată cu depunerea reclamaţiei, consumatorul prezintă o copie de pe bonul de casă sau o copie de pe alt document (contract) care confirmă efectuarea tranzacției.

Organizatorul trebuie să execute obligația de restituire fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la rezoluțiune.

În cazul în care consumatorul nu este de acord cu rezultatele examinării reclamaţiei de către agentul economic sau în cazul refuzului de a satisface reclamația, consumatorul are dreptul să se adreseze Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, conform competențelor, sau, conform procedurii civile, în instanţa de judecată, anexând la petiţie copia de pe răspunsul vânzătorului sau, în cazul refuzului tacit, documentele care confirmă depunerea reclamației în adresa agentului economic.

 

În cazul în care aveți nevoie de consultanță de specialitate, apelați la telefonul consumatorului: 022 51 51 51 sau 080 028 028;

Share