Procesul de vânzare-cumpărare a terenurilor din domeniul privat al statului în atenția Curții de Conturi

Procesul de vânzare-cumpărare a terenurilor din domeniul privat al statului în atenția Curții de Conturi

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat Raportul auditului conformității procesului de vânzare-cumpărare a terenurilor din domeniul privat al statului, aferente bunurilor imobile proprietate privată, pe anii 2013-2019, informează OFICIAL.

Scopul misiunii a constat în obținerea unei asigurări rezonabile referitor la activitățile realizate, de către Agenția Proprietății Publice, în derularea procesului de vânzare-cumpărare a terenurilor aferente din domeniul privat al statului și dacă acestea sunt sub toate aspectele semnificative în conformitate cu cadrul juridic și de reglementare, prin prisma responsabilităților delegate.

Pe parcursul anilor 2013-2019, politicile statului în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice, promovate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI), au fost implementate de către Agenția Proprietății Publice (APP), în limita competențelor atribuite prin Legea nr.121-XVI din 04 mai 2007, participând la procesul de privatizare a terenurilor proprietate de stat din domeniul privat aferente imobilelor private și încheierea contractelor de vânzare-cumpărare cu supravegherea executării de către cumpărători a obligațiilor asumate.

Pe parcursul anilor 2013-2019, au fost încheiate 67 de contracte de vănzare-cumpărare a terenurilor aferente cu suprafața de 55,5 ha, în valoare totală de 47,2 mil. lei.

Ca urmare a realizării misiunii de audit s-au atestat unele neconformități în derularea procesului de vânzare-cumpărare a terenurilor din domeniul privat al statului în anii 2013-2019, aferente bunurilor imobile private, și anume:

  • Regulamentul cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente, stabilește modul și condițiile de privatizare a acestora, însă factorii decizionali din cadrul APP, au dat curs cererilor de cumpărare, care nu conțineau seturi de documente complete, fiind încheiate contracte de vânzare – cumpărare a terenurilor aferente;
  • APP nu a respectat termenul de 30 zile stabilit pentru examinarea cererilor de solicitare vânzării terenurilor aferente. Ca urmare a evaluărilor efectuate auditul relevă că, responsabilii din cadrul APP doar în 22 la sută din cazuri s-au încadrat în termenele impuse de actele normative. De menționat că, termenul mediu de satisfacere a cererilor este de de 179 de zile calendaristice, ceea ce depășește limitele stabilite de 6 ori;
  • examinarea superficială a planurilor geometrice ale terenurilor aferente a condiționat acceptarea acestora cu informații incomplete;
  • neactualizarea, în ultimii 10 ani, a prețului normativ de vânzare a terenurilor aferente din domeniul privat al statului a determinat neobținerea mijloacelor financiare considerabile pasibile încasării în bugetul de stat;
  • aplicarea eronată a coeficienților utilizați la întocmirea borderoului de calcul a prețului a două terenuri aferent supuse vânzării, a condiționat diminuarea prețului acestora cu 2,4 mil.lei;
  • prezența discrepanțelor semnificative constatate, derivă din dezinteresul sau atenția redusă acordată aspectului dat pe parcursul ultimelor 10 ani. Bugetul de stat fiind lipsit în continuare de mijloace financiare considerabile pasibile încasării;
  • se atestă că, deși APP a fost responsabilă de realizarea politicii statului în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice, aceasta a admis înstrăinarea terenurilor din domeniul public al statului, nefiind asigurată utilitatea publică a terenurilor conform destinației inițial proiectate, în final aceste terenuri fiind utilizate în scopuri comerciale. În acest sens echipa de audit a identificat 2 cazuri similare de înstrăinarea terenurilor contrar prevederilor legale, și anume:
  1. ,,Școala profesională nr.3” – înstrăinarea terenului sportiv cu o suprafață de 51 ari;
  2. Colegiului de arte plastice ,,Alexandru Plămădeală” înstrăinarea terenului sportiv cu o suprafață de 57 ari,

Beneficiarul final a trenurilor, în ambele cazuri, fiind compania de construcții ,,URBANCONSTRUCT-TT S.R.L.”.

  • Un alt teren vândut contrar prevederilor legale este situat pe str. Băcioii Noi nr.18, mun. Chișinău cu o suprafață de 53 ari, aferent construcției de cultură și agrement cu o suprafață de 159,3 m2, la momentul privatizării aflat în gestiune economică a Î.S. Stațiunea tehnologică pentru irigare Chișinău”. Misiunea de audit atestat că, terenul aferent a fost vândut de către APP, unei persoane fizice la preț de 70 mii. lei, cu nerespectarea prevederile legale, care nu permit vânzarea terenului din domeniul public a statului.

Având în vedere că, APP are misiunea de a asigura atât integritatea cât și legalitatea înstrăinării proprietății statului, acesteia îi revine rolul central în sistemul de vânzare a terenurilor publice din domeniul privat cu evidența caracteristică a acestora. În scopul deetatizării integre a patrimoniului public, APP urmează să-și îndeplinească funcțiile potrivit domeniilor de activitate stabilite, inclusiv administrarea, evidența și monitorizarea terenurilor aferente în conformitate cu rigorile cadrului normativ în vigoare, inclusiv prin îmbunătățirea controlul intern managerial existent. Însă conform constatărilor de audit, APP nu a fost asigurată utilitatea publică a terenurilor din domeniul public al statului, conform destinației proiectate, în procesul de înstrăinate a acestora.

Mihaela Rotari

Share