Curtea de Conturi a auditat conformitatea concesionării activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”

Curtea de Conturi a auditat conformitatea concesionării activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, în cadrul ședinței din 24 ianuarie curent, Raportul auditului conformității încheierii și executării prevederilor Contractului de parteneriat public-privat pentru concesionarea activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” (Î.S. ,,AIC”).

Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” a fost creată în anul 1995. Din iulie 2009 și până în prezent, fondator al Î.S. ,,AIC” este Agenția Proprietății Publice (APP). Conform statutului, capitalul social al întreprinderii constituie 186,7 mil. lei. Conform cadrului legal, organele de conducere ale Î.S. ,,AIC” sunt Consiliul de administrație, compus din 7 membri (din 2014 – din 3 membri) și administratorul.

Activitățile de bază desfășurate de Aeroportul Internațional Chișinău sunt deservirea transportărilor aeriene de pasageri, încărcături și poștă, deservirea navelor aeriene la sol, menținerea pistei de aterizare-decolare cu asigurarea aterizării-decolării aeronavelor și a securității aeronautice pe teritoriul aeroportului, precum și a securității zborurilor.

Scopul misiunii de audit a constat în oferirea asigurării rezonabile asupra conformității realizării parteneriatului public privat (PPP) aferent concesionării activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”.

Misiunea de audit asupra conformității concesionării activelor Î.S. ,,AIC” s-a realizat prin prisma respectării cadrului legal aferent asigurării administrării proprietății publice în conformitate cu principiile eficienței, legalității și transparenței.

Generalizând constatările și concluziile formulate, misiunea de audit relevă următoarele:

  • Pentru a asigura continuarea modernizării infrastructurii Aeroportului Internațional Chișinău, în decembrie 2008 Î.S. ,,AIC” a contractat de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Banca Europeană de Investiții (BEI) și Uniunea Europeană (UE), mijloace financiare de peste 47 mil. euro.

Conform prevederilor contractuale, aceste mijloace urmau a fi utilizate pentru: reabilitarea pistei de decolare-aterizare, căilor de rulare, peronului, inclusiv iluminarea la sol; modernizarea terminalului de pasageri (extinderea cu 4500 m2); echipament; elaborarea planului general de dezvoltare (Master plan); re-finanțarea datoriei către Banca de Economii a Moldovei; servicii de asistență la implementarea proiectului și supravegherea lucrărilor.

  • Î.S. ,,AIC” a achitat anticipat creditele contractate de la BERD și BEI la 23.10.2013, solicitând considerarea contractelor de împrumut finalizate, confirmarea achitării complete a datoriilor față de aceste bănci și utilizarea fără restricție a mijloacelor acumulate din Taxa de modernizare. Aceste confirmări au fost întocmite de BERD și BEI în octombrie 2013.
  • La 31.10.2013 soldul mijloacelor financiare ale Î.S. ,,AIC”, constituiau 168,5 mil. lei, formate preponderent din contul taxei de modernizare neutilizate în perioada anilor 2008-2013.

Propunerea de transmitere a activelor Î.S. ,,AIC” în concesiune a fost înaintată de conducerea Aeroportului și examinată la ședința Consiliului de administrație din 08.09.2011, unde s-a luat act de „Concepția de atragere a investițiilor capitale și strategice în dezvoltarea Aeroportului Internațional Chișinău”.

La 19.06.2012 prin Hotărârea Guvernului nr. 438, în scopul atragerii investițiilor capitale la Î.S. ,,AIC”, s-a hotărât „propunerea Î.S. ,,AIC” drept obiect pentru proiectul de parteneriat public-privat, prin concesionarea acestuia, având ca obiectiv general dezvoltarea continuă a infrastructurii și a calității serviciilor prestate”.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 321 din 30.05.2013 s-a aprobat organizarea și desfășurarea parteneriatului public-privat de concesiune în baza unui concurs închis.

Comisia de concurs a selectat 7 companii să participe la concursul de concesionare a activelor ÎS „AIC”. Procesul de selectare a partenerului privat a fost incoerent și netransparent:

  • transmiterea neregulamentară a unor obligații ale Comisiei de selectare a partenerului privat către Î.S. ,,AIC”;
  • admiterea la concurs a unor persoane ce nu aveau capacitatea financiară necesară pentru a finanța investițiile în infrastructura aeroportuară a Aeroportului Internațional Chișinău, precum și semnarea contractului de concesiune doar cu un asociat al câștigătorului concursului din 3 existenți.

La 15.08.2013 Comisia de concurs a constatat că, prima ofertă nu întrunește condițiile de participare la concurs pentru că a fost prezentată în limba engleză, iar oferta Asociației Persoanelor Juridice ”Avia Invest” a fost declarată câștigătoare.

La 30.08.2013, APP, în calitate de concedent și SRL „Avia-Invest” în calitate de Concesionar au încheiat un contract de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și a terenului aferent acestora.

Potrivit contractului de concesiune, concesionarul urma să efectueze investiții de cel puțin 244,2 mil. euro, etapizat în funcție de majorarea fluxului de pasageri deserviți de aeroport:

I etapă – 45,1 mil. euro, în termen de doi ani de la data semnării contractului de concesiune;

II etapă – 115,2 mil. euro, în termen de doi ani după atingerea unui flux de pasageri de la 2,6 mil. persoane anual;

III etapă – 83,9 mil. euro în termen de doi ani după atingerea unui flux de pasageri de la 3,2 mil. persoane anual;

În baza prevederilor Contractul de concesionare, APP a instituit o comisie de monitorizare a concesiunii, incluzând în aceasta reprezentanți de la APP, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (MTID), Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC), Inspecția de Stat în Construcție, Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor (MF), Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI), ÎS „AIC”.

Comisia de monitorizare nu s-a expus asupra faptului că în anul 2017 a fost atins un flux de pasageri de 2,6 mil. persoane, ceea ce denotă că, din decembrie 2017 urma să înceapă a doua etapă de modernizare a aeroportului, care prevede efectuarea investițiilor în sumă de 115,5 mil. euro. Astfel, lucrările de construcție a noului terminal urma să demareze până la 31.12.2018 și urmează să fie finisate până la 31.12.2022.

Auditul a constatat că, în majoritatea absolută a cazurilor la obiectele de investiție prevăzute în contractul de concesiune la momentul contractării antreprenorilor documentația de deviz lipsea, sau aceasta nu a fost verificată. La o parte din lucrările executate lipsesc procesele-verbale de executare a lucrărilor întocmite, conform, prin metoda de resurse.

De menționat, că până în august 2019, Agenția pentru Supraveghere Tehnică nu a efectuat la SRL „Avia-Invest” controlul volumelor și costului lucrărilor de construcție executate, deși, este unica instituție publică abilitată cu acest drept.

Doar în luna septembrie 2019, Comisia de monitorizare, prin Scrisoarea Agenției Proprietății Publice a solicitat Agenției pentru Supraveghere Tehnică efectuarea acestor verificări pentru lucrările investiționale executate de către SRL „Avia Invest” până la finele anului 2018.

Misiunea de audit denotă că, monitorizarea asupra realizării contractului de PPP a fost formală, bazându-se doar pe datele furnizate de partenerul privat. Inacțiunile concedentului (APP) în procesul realizării investițiilor în infrastructura Aeroportului Internațional Chișinău au determinat executarea programului investițional de către partenerul privat în condiții de netransparență și de nerespectare întocmai a documentației normative în construcții, ceea ce nu a oferit posibilitatea evaluării plenitudinii investițiilor și poate influența majorarea costului acestora.

Deși, Contractul de concesiune a avut ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii aeroportuare și a calității serviciilor prestate, cu creșterea eficienței economice și a veniturilor aeronautice și non-aeronautice misiunea de audit a constatat rezerve și neconformități privind: (1) nivelul și argumentarea taxelor aeroportuare; (2) determinarea plății din chiria bunurilor proprietate publică; (3) colectarea plăților pentru utilizarea infrastructurii Aeroportului Internațional Chișinău.

În schimbul accesului la infrastructura pusă la dispoziție de către SRL „Avia Invest”, de către companiile aeriene și/sau pasageri sunt plătite tarife (taxe) aeroportuare, mărimea minimă a cărora a fost inclusă în Contractul de concesiune.

Patrimoniul public primit în concesiune și mijloacele financiare obținute din gestiunea acestuia în sumă de 1,58 miliarde de lei au fost folosite de către partenerul privat pentru finanțarea unor activități incerte a unor persoane afiliate sau terțe.

După transmiterea în concesiune a activelor Î.S. “Aeroportul Internațional Chișinău”, APP nu a stabilit expres scopul și termenul de activitate a ÎS „AIC”, precum și nu s-a asigurat că aceasta va dispune de bunuri pentru a-și continua activitatea. Reieșind din prevederile contractului de concesiune activitatea de bază a ÎS „AIC” a constat în gestionarea creanțelor și datoriilor netransmise în concesiune precum și darea în exploatare a activelor în curs de execuție și transmiterea acestora pentru exploatare Concesionarului.

În baza constatărilor și concluziilor de audit, au fost înaintate recomandări, menite să asigure redresarea și minimizarea riscurilor identificate în cadrul misiunii de audit.

Mihaela Rotari

Share