Centrul Republican de Diagnostică Veterinară caută un director

Centrul Republican de Diagnostică Veterinară caută un director

Instituția Publică „Centrul Republican de Diagnostică Veterinară” anunță selectarea candidaților pentru participare la concursul de ocupare a funcției de director.

Termenul limită de recepționare a cererilor și depunerea dosarului – 14.03.2019, ora 17-00.

Cerințe minime obligatorii față de candidat:

 • cetățean al Republicii Moldova;
 • studii superioare și experiență în domeniu sanitar-veterinar;
 • minim 5 ani de experiență profesională în funcție de conducere;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrşite cu intenție;
 • posedă limba de stat;
 • cunoaște o limbă de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Actele, care urmează a fi prezentate:

 • cererea de participare la concurs;
 • scrisoarea de motivare;
 • curriculum vitae;
 • copia de pe buletinul de identitate cu confirmarea cetățeniei Republicii Moldova;
 • copia de pe diploma de studii superioare în domeniu/despre perfecționarea profesională/de conferire a titlurilor științifice;
 • copia de pe carnetul de muncă;
 • cazierul judiciar (original) sau declarația pe propria răspundere.

Dosarul complet pentru înscrierea la concurs și cererea de participare urmeazaă a fi prezentate la sediul instituției la adresa: mun. Chișinău, str. Murelor, 3 (anticamera), până la data limită – 14.03.2019, ora 17-00.  Persoana de contact:  Cebotari Olga, tel. 022 74 23 11, e-mail: crdv@ansa.gov.md

Dosarele incomplete sau depuse după expirarea datei-limită nu vor fi examinate.

Concursul privind selectarea directorului constă în:

 1. a) preselecția candidaților
 2. b) interviul.

În termen de 2 zile lucrătoare  de la expirarea datei limită de depunere a dosarelor, candidații preselectați vor fi anunțați prin e-mail sau telefon privind data, ora și locul desfășurării concursului, precum și lista finală a candidaților preselectați va fi publicată pe paginile web ale ANSA și  IP CRDV. Data, ora și locul desfășurării va fi publicat pe paginile web ale ANSA și  IP CRDV  cu trei zile înainte de desfășurarea concursului.

Obiectivele funcției:

 • conduce activitatea Centrului,
 • este responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor atribuite Centrului;
 • asigură elaborarea și înaintarea către fondator a propunerilor de politici publice și și proiectelor de acte normative;
 • reprezintă Centrul în relațiile cu autoritățile publice, organizațiile și instituțiile naționale și internaționale, instanțele judecătorești, instituțiile financiare , cu alte persoane juridice și cu persoanele fizice;
 • monitorizează sistemul de management și se asigură că este stabilit, implementat și menținut în conformitate cu standardul SM ISO/IEC 17025:2018;
 • asigură îmbunătățirea continuă a sistemului de management a calității prin analiza acțiunilor preventive/corective stabilite în urma auditurilor inerne/externe și implementarea sistemului la toate nivelele;
 • asigură executarea deciziilor Consiliului și ale fondatorului.

Mihaela Rotari 

Share