Auditul de performanță privind gestionarea mijloacelor de către Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova

Auditul de performanță privind gestionarea mijloacelor de către Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței din 2 aprilie curent, Raportul auditului de performanță ”Sunt gestionate în mod eficient și eficace investițiile Proiectului ”Tranziția în Agricultura Performantă”, prin aplicarea mecanismelor existente?”.

Scopul acestei misiuni a constat în evaluarea eficienței și eficacității în aplicarea mecanismelor existente de către părțile responsabile de exercitarea procesului de gestionare a bunurilor și de asigurare a durabilității Proiectului, precum și determinarea impedimentelor, care influențează atingerea performanței în acest domeniu, cu înaintarea unor recomandări pentru înlăturarea acestora. Perioada auditată a cuprins anii 2016-2018, valoarea mijloacelor financiare evaluate constituind 125 mil. dolari SUA.

Pentru susținerea constatărilor și formularea recomandărilor, auditul a colectat probe adecvate de la Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediu (MADRM), Agenția ,,Apele Moldovei”, Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova, Directoratul Liniei de Credit, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Unitatea de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterea Producției Alimentare (2KR), Asociațiile Utilizatorilor Apă pentru Irigații precum și la unii beneficiari ai Proiectului realizat.

Proiectul „Tranziția în Agricultura Performantă”, în valoare de 129,4 mil. dolari SUA, a fost unul din cele două proiecte implementate în cadrul Programului ,,Compact”, pe un termen de cinci ani, cu semnarea Acordului de implementare în anul 2010 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin intermediul Corporației Provocările Mileniului. În cadrul Proiectului au fost realizate 4 activități de promovare a tranziției la agricultura performantă prin reconstrucția sistemelor de irigare, reformarea sectorului de irigare, facilitarea accesului la finanțare în agricultură și creșterea vânzărilor produselor de valoare înaltă.

Misiunea de audit și-a propus ca obiectiv să răspundă cu prioritate la următoarea întrebare generală: „Mecanismele și metodele existente asigură gestionarea eficientă și eficace a investițiilor realizate în cadrul Proiectului ,,Tranziția la Agricultura Performantă”?”.

În acest sens, echipa de audit și-a formulat 2 întrebări specifice:

1. Măsurile implementate de către actorii implicați în implementarea activităților în domeniul irigării au condus la utilizarea eficientă și eficace a sistemelor centralizate de irigații și desecare construite și reabilitate în cadrul Proiectului?

Lipsa unor proceduri de control între MADRM și instituțiile din subordine, iresponsabilitatea specialiștilor Agenției ,,Apele Moldovei”, executarea cu întârzieri a termenelor de proiectare a sistemului de drenaj Cahul de către Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova au scos în evidență unele problematici, exprimate prin:

 • neasigurarea eficienței sistemului național de irigații, constrâns pentru sporirea randamentului agricol de către autoritățile statale responsabilizate cu atribuții în aspectul dezvoltării priorităților de domeniu;
 • neînregistrarea, de către Agenția ,,Apele Moldovei”, a dreptului de proprietate asupra bunurilor reabilitate, în sumă de 49,8 mil.lei, nu asigură pe deplin disponibilitatea patrimonială a statului;
 • neasigurarea de către Unitatea de Monitorizare și Supraveghere a suportului necesar Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, în scopul obținerii performanței la exploatarea Sistemelor Centralizate de Irigații reabilitate, în pofida investiției în sumă de 0,5 mil. lei, realizată pentru crearea și organizarea Unității;
 • neutilizarea bunurilor în sumă de 61,8 mii lei în scopul obținerii rezultatelor așteptate în aspectul reabilitării infrastructurii de irigații;
 • neutilizarea pe deplin a terenurilor pentru irigații din partea producătorilor agricoli deduce exploatarea insuficientă al Sistemelor Centralizate pentru Irigații, precum și neobținerea unui beneficiu ca rezultat al investiției efectuate;
 • gradul redus de irigare a suprafețelor agricole condiționează mărimea plății pentru irigare, ceea ce influențează asupra asigurării eficienței exploatării Sistemelor Centralizate pentru Irigații și, în mod indirect, afectează costul producției agricole;
 • ineficiența controlului din partea Unității de Monitorizare și Supraveghere și a Comisiilor de cenzori din cadrul Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații a atestat neasigurarea înregistrării eficace a volumului de apă consumat pentru irigații din partea Asociațiilor, ceea ce a condiționat direct sporirea plății pentru apă și reducerea numărului de solicitanți de irigații;
 • neasigurarea pe deplin de către Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova a eficacității infrastructurii de desecare prin executarea cu întârziere a termenilor de proiectare a sistemului de drenaj Cahul, precum și utilizarea în deplină măsură a construcțiilor Chircani-Zârnești.

2: Capacitățile instituționale au fost fortificate eficient pentru a obține rezultate performante în aspectul funcționării bunurilor, procurate în cadrul Proiectului, precum și spre monitorizarea calității și cantității resurselor de apă disponibile?

Pentru a răspunde la cel de-al doilea subobiectiv, auditul a evaluat capacitățile instituționale existente pentru a asigura funcționarea bunurilor investite în cadrul Proiectului. Astfel, pentru utilizarea eficientă și eficace a bunurilor finanțate cu suportul Donatorului, în scopul exploatării infrastructurii de irigații reabilitate, structurile implicate Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova, Directoratul Liniei de Credit, Unitatea de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterea Producției Alimentare 2 KR urmau să asigure acțiuni coerente ce țin de monitorizarea și funcționarea acestora.

Ca rezultat, ineficiența implicării responsabililor în procesul de vânzare în rate a echipamentelor de irigare, insuficiența includerii factorilor de decizie prin perpetuarea unui management ineficient au accentuat unele problematici:

 • ineficiența activităților de monitorizare din partea responsabililor Unității a influențat procesul de implementare a Programului de Vânzări în Rate 2KR;
 • monitorizarea ineficientă în timp real a cantității apei, precum și funcționarea ineficace a Sistemului Informațional al Resurselor de Apă (4,8 mil.lei investite) au determinat nerealizarea totală a datelor despre resursele de apă disponibile pentru dezvoltarea sectorului agricol, în special folosite în irigații;
 • neasigurarea în deplină măsură, de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat, a eficienței și eficacității bunurilor investite în valoare de 2,0 mil. lei, ca urmare a realizării activităților Proiectului, prin neîndeplinirea atribuțiilor asumate.

Urmare a celor relatate se concluzionează că, obținerea eficienței și eficacității prin aplicarea mecanismelor existente pentru asigurarea durabilității investițiilor realizate în cadrul Proiectului necesită fortificarea continuă a proceselor privind gestionarea durabilă a acestora, în pofida realizării unor activități în cadrul Proiectului, și anume: înregistrarea de progrese privind reabilitarea Sistemelor Centralizate pentru Irigații, elaborarea cadrului legal pentru crearea și funcționarea Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, precum și tratarea competitivității prin creditarea producătorilor agricoli.

Mihaela Rotari

Share