SA „Termoelectria” – în vizorul Curții de Conturi

SA „Termoelectria” – în vizorul Curții de Conturi

Managementul S.A. „Termoelectrica” este axat preponderent pe activitatea curentă, ceea ce în consecință denotă nesoluționarea unor carențe istorice care afectează administrarea conformă a patrimoniului deținut. La o asemenea concluzie a ajuns Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), după examinarea, la 30 noiembrie curent, a Raportului auditului conformității gestionării patrimoniului public de către S.A. „Termoelectrica” în anul 2020, transmite OFICIAL.

Ținând cont de importanța și complexitatea sistemului termoenergetic, dar și de numărul semnificativ al beneficiarilor serviciilor prestate de către S.A. ,,Termoelectrica”, Curtea de Conturi a inițiat misiunea de audit în scopul evaluării conformității gestionării patrimoniului public de către Societatea auditată, și ca urmare, prezentării informațiilor relevante părților implicate și interesate.

S.A. „Termoelectrica” reprezintă o entitate de interes public care a fost creată în scopul desfășurării activității de antreprenoriat, cu obținerea profitului prin asigurarea funcționării eficiente a sistemelor centralizate de aprovizionare cu energie termică, producerea energiei electrice, promovarea și utilizarea tehnologiilor de cogenerare, distribuția și furnizarea energiei termice și livrarea energiei electrice. La moment, S.A. ,,Termoelectrica” este principalul producător și furnizor de energie termică și electrică în municipiul Chișinău și suburbiile acestuia.

Societatea întocmește situații financiare potrivit standardelor internaționale de raportare financiară, fiind constituită din entitatea-mamă – S.A. „Termoelectrica” și entitatea-fiică – S.R.L. „InfoBon”, aceasta fiind creată în anul 2017.

S.A. „Termoelectrica” în anul 2020 a raportat venituri în valoare de 2308641,22 mii lei și cheltuieli în sumă de 2317112,57 mii lei înregistrând, în așa fel, o pierdere de (4798,12 mii lei). În condițiile în care întreprinderea produce și comercializează agent termic și energie electrică, veniturile obținute din vânzarea acestora reprezintă 94% din totalul resurselor financiare acumulate în anul de gestiune. Costul vânzărilor reprezintă 86% din totalul cheltuielilor, iar valoarea materiei prime utilizată în anul 2020 a constituit 65% din costul total al producției sau circa 56% din totalul cheltuielilor înregistrate. Alte componente semnificative ale cheltuielilor sunt cele de remunerare a personalului (15%) și cheltuielile privind amortizarea/uzura imobilizărilor deținute (13%). De evidențiat că, Agenția Națională de Reglementare în Energetică anual coordonează componența cheltuielilor aferente activităților licențiate, iar furnizorul de gaze naturale, prin prisma sechestrării conturilor din cauza datoriilor, monitorizează achitările efectuate de aceasta.

Misiunea de audit, evaluând conformitatea gestionării patrimoniului public de către S.A. „Termoelectrica” în anul 2020, a concluzionat că ansamblul activităților cuprinse în aria de audit nu corespund pe deplin exigențelor cadrului normativ în vigoare, precum și reglementărilor interne existente.

La baza formării concluziei generale au stat următoarele constatări de audit:

Reflectarea neconformă a datoriilor pe termen lung în valoare de 2036332,32 mii lei față de furnizorul de gaze naturale, ceea ce nu prezintă poziția patrimonial-financiară reală și creează incertitudini privind înțelegerea ratei de lichiditate curentă a Societății. La fel, se denotă o divergență de 574223,31 mii lei între datoria înregistrată de S.A. ,,Termoelectrica” și cea recunoscută de Furnizorul de gaze naturale
Nerespectarea prevederilor legale aferente gestionării unor imobilizări corporale cu valoarea inițială de 543858,54 mii lei, ceea ce nu reflectă corespunzător valoarea reală a activelor deținute și utilizate de Societate
Neajustarea valorii pentru stocurile învechite și cu mișcare lentă, în valoare de circa 107851,02 mii lei ceea ce nu contribuie la prezentarea veridică și conformă a informațiilor aferente patrimoniului gestionat
Lipsa unor acțiuni în privința activelor în curs de execuție cu valoarea de 85147,53 mii lei, ceea ce denotă o gestionare ineficientă a resurselor financiare alocate anterior pentru unele obiective care nu au fost realizate până la moment
Admiterea erorilor în modul de prezentare a situațiilor financiare consolidate și a raportului conducerii prin diminuarea veniturilor și cheltuielilor cu 10184,8 mii lei, ceea ce nu oferă informații reale privind performanța financiară pe tipuri de activități
Neelaborarea unor criterii echitabile de remunerare a personalului S.A. ,,Termoelectrica” ceea ce afectează transparența alocării și utilizării resurselor financiare în acest sens.

S.R.L. „InfoBon”, responsabilă de distribuirea consumului de energie termică pe apartamente și generarea ordinelor de plată pentru consumatorii finali cu încasarea plăților respective pentru a fi transferate fondatorului, în anul 2020 a înregistrat profit net în valoare de 6941,58 mii lei ceea ce este în descreștere față de anul 2019 cu 9786,13 mii lei. O diminuare se constată și la veniturile totale acumulate, care în anul 2019 au însumat 24781,25 mii lei iar în anul 2020 – 15 896,51 mii lei. Concomitent se denotă că cheltuielile entității au crescut cu 2206,07 mii lei față de anul precedent, constituind în anul de gestiune 7939,8 mii lei.

Veniturile entității fiică obținute din dobânzi reprezintă cea mai semnificativă componentă a veniturilor entității, depășind cu mult veniturile din prestarea serviciilor. Astfel, în anul 2019 veniturile din dobânzi constituiau 77% din totalul veniturilor, iar în anul 2020 – 61%.

În anul 2020, S.A. „Termoelectrica” a preluat 24 de bunuri de la SA „Termocom” în procedură de faliment, dintre care 18 au fost ulterior comercializate la licitații cu strigare și reducere. Se atestă că, 9 bunuri au fost comercializate cu 50 la sută din prețul de expunere, în toate cazurile participând doar 2 operatori economici. Deși, în linii generale, Societatea a desfășurat procesul de comercializare a activelor neutilizate în mod regulamentar, se atestă existența unor lacune ale cadrului normativ aferent care pot compromite eficiența și transparența procesului dat. Astfel, în condițiile în care reglementările actuale, în cazul participării a doi sau mai mulți potențiali cumpărători, permit de a  reduce prețul până la 50 la sută se denotă riscul de participare formală, printr-o înțelegere prealabilă, doar pentru posibilitatea obținerii reducerii menționate.

Prin prisma constatărilor expuse, se relevă o abordare neconformă asupra procesului de gestionare a datoriilor, imobilizărilor corporale, activelor în curs de execuție, precum și a stocurilor învechite și neutilizate ceea ce contravine  principiilor bunei guvernări, iar neaplicarea și neinstituirea unor politici, proceduri și reguli interne afectează procesul de remunerare a personalului, generând în așa fel și alte riscuri în raport și aspect de regularitate. Totodată, carențele înregistrate în activitatea S.R.L. „InfoBon” atestă că mecanismul de transferare a plăților consumatorilor doar la solicitarea fondatorului denotă dirijarea de către acesta a fluxului de mijloace bănești.

În final, Curtea de Conturi relevă necesitatea urgentă de asumare a unor decizii manageriale întru elucidarea situațiilor expuse, consolidarea sistemului de control intern care să asigure gestionarea eficientă a riscurilor de conformitate.

Share