Năstase: Fracțiunea parlamentară a Platformei DA, în cooperare cu Fracțiunea din CMC au elaborat și depus proiectul de modificare a legii nr.303

Năstase: Fracțiunea parlamentară a Platformei DA, în cooperare cu Fracțiunea din CMC au elaborat și depus proiectul de modificare a legii nr.303

„Faptele ne validează spusele. Fracțiunea parlamentară a Platformei DA, în cooperare cu Fracțiunea DA din Consiliul Municipal Chișinău au elaborat și depus proiectul de modificare a legii nr.303 care în esență face ca consumatorii de apă să nu mai achite pierderile, ci doar volumul de apă consumat efectiv” – declarația a fost făcută de Andrei Năstase, liderul Platformei DA, președintele fracțiunii din Consiliul Municipal Chișinău, informează OFICIAL.

Potrivit spuselor sale, Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303 din 13 decembrie 2013 urmează a fi modificată prin lege organică astfel:

Art. I. – Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303 din 13 decembrie 2013 (Publicată în Monitorul Oficial nr. 60-65 din 14 martie 2014, art. 123), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează

  1. La articolul 4 noțiunea „consumator” va avea următorul cuprins: „consumator – persoană fizică care beneficiază, direct și individual, de serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii ori persoană juridică care beneficiază direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii”.
  2. La articolul 4 la noțiunea „punct de delimitare” sintagma „La blocurile locative, punctul de delimitare se stabileşte la ieşirea din contorul instalat în subsolul blocului locativ, conform avizului de branşare eliberat de către operator” se înlocuiește cu sintagma „La blocurile locative, punctul de delimitare se stabileşte la ieşirea din contorul instalat la fiecare consumator, conform avizului de branşare eliberat de către operator. În blocurile locative și cămine în care grupul sanitar este prevăzut pentru uz comun al locatarilor de la etajul respectiv, punctul de delimitare se stabilește la ieșirea din contorul comun”.
  3. La articolul 7 alin. (4) sintagma „0,3% din venitul titularului de licență” se înlocuiește cu sintagma „0,1% din profitul titularului de licență”.
  4. La articolul art. 15, alin. (2), lit. d) sintagma „20 de zile calendaristice” se înlocuiește cu sintagma „14 zile calendaristice.
  5. Articolul 26 alin. (4) se modifică după cum urmează:

„Achiziționarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţia, înlocuirea şi verificarea metrologică a contoarelor la branșamentele blocurilor locative, în apartamentele din blocurile locative, la casele individuale se efectuează de către operator, din contul mijloacelor financiare prevăzute în tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, calculate conform Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, aprobată de Agenţie”.

  1. La articolul 26, alin. (10) după sintagma „a contoarelor” se adăugă sintagma „cu dispozitive de citire a indicilor de la distanță”.
  2. Articolul 29 se modifică după cum urmează:

„Reglementarea raporturilor de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în blocurile locative

(1) Furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în blocurile locative se efectuează în baza contractelor încheiate între operator şi fiecare proprietar/locatar de apartament al blocului locativ în parte. În blocurile locative și cămine în care grupul sanitar este prevăzut pentru uz comun al locatarilor de la etajul respectiv, contractul se va încheia cu gestionarul fondului locativ sau, în lipsa gestionarului, cu persoana desemnată de locatari, ținând cont de necesitățile tuturor locatarilor din asemenea blocuri.

(2) Facturarea serviciului se efectuează în baza datelor contoarelor individuale instalate în apartamente (sau în afara acestora) şi a tarifelor aprobate. În blocurile locative și cămine în care grupul sanitar este prevăzut pentru uz comun al locatarilor de la etajul respectiv, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate şi a volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branşamentul blocului sau la fiecare etaj separat. Distribuirea pe apartamente/încăperi a volumului de apă înregistrat de contorul comun de la branşamentul blocului locativ sau de la fiecare etaj separat se efectuează de către administratorul blocurilor respective, fie de către persoana desemnată de locatari. Se interzice includerea în facturile consumatorilor pierderile de apă apărute în sistemul public de alimentare cu apă, cu excepția pierderilor tehnologice stabilite și aprobate de către Agenție.

(3) În cazul blocurilor locative în care contractele de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare sânt încheiate cu administratorul blocului locativ, operatorul va asigura încheierea contractelor în parte cu fiecare proprietar/locatar de apartament al blocurilor locative, până la 01 septembrie 2023”.

Art. II. – Prezenta Lege intră în vigoare la data adoptării.

„Proiectul de lege a fost elaborat în scopul îmbunătățirii reglementărilor relațiilor dintre operator și consumatorul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și gestionarea eficientă a serviciului respectiv.

La ora actuală, operatorii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare practică contractarea serviciului public cu administratorii blocurilor locative, iar facturarea are loc în baza indicilor contorului comun instalat la branșamentul blocului. Și asta chiar dacă consumatorii finali au instalate contoare individuale, verificate metrologic conform cerințelor prevăzute de Legea metrologiei nr. 19 din 04 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 100-105 din 15 aprilie 2016.

Astfel, consumatorii finali din blocurile locative sunt impuși să achite și pierderile volumului de apă apărute la rețelele interioare (de la ieșirea din contorul comun instalat la branșamentul blocului până la intrarea în contorul individual)”, a declarat Năstase, precizând: „aceiași consumatori achită pentru serviciile de gaze și energie electrică doar pentru datele indicate de contoarele individuale instalate de operatori, fără a fi incluse în facturi și pierderile din sistem”.

„Modificările propuse vor asigura respectarea drepturilor consumatorilor persoane fizice și vor diminua abuzurile ce pot veni din partea administratorilor blocurilor locative, care, în anumite cazuri, includ în factura pentru plata serviciilor de apă și canalizare pierderi de până la 53%. Aceste modificări sunt benefice atât pentru consumatori, care vor achita efectiv doar pentru volumul de apă consumat, cât și pentru operatori, care vor putea presta servicii calitative și direct consumatorilor (finali), fără a implica intermediari”, a subliniat liderul Platformei DA.

Cristina Gurez

Share