(INTERVIU) Stelian Gorincioi: Departamentul înregistrare și evidență a populației al ASP este în proces continuu de modernizare și dezvoltare a serviciilor publice

(INTERVIU) Stelian Gorincioi: Departamentul înregistrare și evidență a populației al ASP este în proces continuu de modernizare și dezvoltare a serviciilor publice

În cadrul unui interviu pentru www.curentul.md, șeful Departamentului înregistrare și evidență a populației din cadrul Agenției Servicii Publice, Stelian Gorincioi, a vorbit despre numărul cetățenilor înregistrați în țară, care sunt procedurile de obținere a actelor de identitate, cum pot cei născuți în țară, dar care au trăit toată viața peste hotare să-și redobândească actele de identitate, ce se întâmplă cu actele de tip sovietic, dar și aspecte ce ține de detaliile din buletinul de identitate.

CURENTUL: Domnule Gorincioi, cum se duce evidența populației de la reorganizarea secțiilor în ASP?

Stelian Gorincioi: Direcția generală acte de identitate este subdiviziunea structurală din cadrul Departamentului înregistrare și evidență a populației al Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” care exercită atribuțiile de bază în vederea realizării politicii statului în domeniul evidenței populației, dezvoltării Sistemului naţional de paşapoarte și a Registrului de stat al populaţiei, și anume:

– asigurarea cetăţenilor Republicii Moldova cu acte de identitate (buletin de identitate, pașaport);

– ținerea evidenței cetățenilor Republicii Moldova prin înregistrarea la domiciliu şi/sau la reşedinţa temporară în locuinţele proprietate publică ori proprietate privată, sau în alte încăperi locuibile prevăzute de actele normative;

– examinarea cererilor în materie de cetățenie (dobândire, redobândire, renunțare);

– actualizarea informației referitoare la cetățenii Republicii Moldova din Registrul de stat al populaţiei sau, după caz, din fişierul manual de evidenţă a persoanelor etc.

C: Oficial, câți cetățeni avem înregistrați în țară?

S.G.: Potrivit datelor din Registrul de stat al populaţiei, la data de 01.07.2021 erau luați în evidență 3 975 965 de cetăţeni ai Republicii Moldova, dintre care 3 290 849 sunt persoane cu vârsta peste 18 ani.

Ținerea evidenţei străinilor cărora li s-a acordat dreptul de şedere în Republica Moldova este competența Biroului migraţie şi azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

C: Avem și cetățeni care nu au acte de identitate?

S.G.: Potrivit datelor din Registrul de stat al populaţiei, la data de 01.07.2021 erau înregistrați 55 081 de cetăţeni cu vârsta peste 18 ani care nu au obținut buletin de identitate sau buletin de identitate provizoriu.

C: Care sunt sumele pe care trebuie să le achite cetățeanul pentru a obține un act de identitate și cum se formează acestea?

S.G.: Tarifele pentru serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice sunt stabilite în Nomenclatorul serviciilor prestate de către Agenția Servicii Publice și tarifele la acestea, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.

Potrivit Nomenclatorului respectiv, pentru eliberarea actelor de identitate sunt stabilite următoarele tarife în funcție de termenele de prestare:

Denumirea serviciului Termenul de prestare a serviciului Tariful serviciului (lei)
Eliberarea buletinului de identitate provizoriu al cetăţeanului Republicii Moldova La momentul adresării 70
Eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova  20 zile lucrătoare 130
10 zile lucrătoare 260
5 zile lucrătoare 390
1 zi lucrătoare 520
În ziua adresării 650
Eliberarea buletinului de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova cu certificatele cheilor publice cu termen de valabilitate de 2 ani  20 zile lucrătoare 750
10 zile lucrătoare 1130
5 zile lucrătoare 1310
Eliberarea pașaportului cetăţeanului Republicii Moldova  20 zile lucrătoare 850
10 zile lucrătoare 1280
5 zile lucrătoare 1490
1 zi lucrătoare 1700
În ziua adresării 2130
Eliberarea pașaportului cetăţeanului Republicii Moldovapentru copilul cu vârsta sub 12 ani și persoana pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă (temporar sau permanent) 20 zile lucrătoare 650
10 zile lucrătoare 980
5 zile lucrătoare 1140
1 zi lucrătoare 1300
În ziua adresării 1630

Structura costului serviciului, metoda de calculare și modul de ajustare a tarifelor pentru serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice sunt expuse în Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.

C: Ce se întâmplă cu cetățenii țării, care au locuit peste hotare o mare parte din viață, s-au născut în Moldova, dar nu pot confirma acest lucru? Ce proceduri trebuie să urmeze pentru a obține un act de identitate?

S.G.: Cetăţenii Republicii Moldova stabiliţi cu domiciliul în străinătate sunt în drept să-şi stabilească oricând, în mod liber, domiciliul în Republica Moldova.

Procedura de repatriere în Republica Moldova pentru cetățenii Republicii Moldova este simplă.

Solicitantul urmează să depună cererea pentru eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova la orice serviciu eliberare a actelor de identitate din cadrul și din afara centrelor multifuncționale ale Agenției Servicii Publice și să prezinte actul de identitate aflat în posesie (pașaportul), documentele de stare civilă și documentele pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară.

Cetățenii Republicii Moldova, care nu deţin buletin de identitate, declară că nu domiciliază în Republica Moldova şi care prezintă dovezi privind stabilirea domiciliului pe teritoriul altui stat se consideră emigranţi şi sunt în drept să obţină paşaportul cetățeanului Republicii Moldova cu menţiunea respectivă.

E de menționat, că urmare a amendamentelor operate la Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (în vigoare din 19 aprilie 2018,) a fost simplificată considerabil procedura de dobândire a cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere pentru persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova, cu vârsta peste 18 ani, care nu sunt luate în evidenţă de autoritatea competentă ca cetăţeni ai Republicii Moldova şi care nu deţin dovada cetăţeniei, indiferent de locul de domiciliere (în țară sau în străinătate) și dacă dețin sau nu cetățenia altui stat.

Astfel, acestea pot depune cererea pentru a fi recunoscute cetăţeni ai Republicii Moldova în temeiul art. 12, alin. (11) din Legea cetățeniei nr. 1024/2000, prezentând doar certificatul de naştere eliberat de autoritățile Republicii Moldova și, în cazul în care s-au produs modificări în datele cu caracter personal ale persoanei, documentele de stare civilă ce atestă acest fapt, actul de identitate aflat în posesie.

C: Persoanele în etate, care dețin un buletin de model sovietic pe viață, ce trebuie să facă?

S.G.: Prin Hotărârea Guvernului nr. 21/2003 cu privire la stabilirea termenului de valabilitate a actelor de identitate de tip vechi, termenul de valabilitate al paşapoartelor de tip sovietic (modelul anului 1974), a fost stabilit până la 1 august 2005, iar pentru persoanele care beneficiau de pensii şi alocaţii sociale de stat, pentru cele care domiciliau în localităţile din stânga Nistrului (Transnistria), precum şi pentru persoanele care au renunţat la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, termenul de valabilitate al paşapoartelor de tip sovietic a fost stabilit până la 1 septembrie 2014.

Pe perioada anilor 2013 – 2014 s-a desfășurat campania de preschimbare masivă a pașapoartelor de tip sovietic (modelul anului 1974). Astfel, de la începutul proiectului şi până la 30.06.2021, în schimbul pașapoartelor de tip sovietic au fost eliberate 178 042 de buletine de identitate, dintre care 172 033 buletine de identitate ale cetățeanului Republicii Moldova şi 6009 buletine de identitate provizorii.

Agenția Servicii Publice asigură continuitatea procesului de preschimbare a pașapoartelor de tip sovietic.

Potrivit datelor din Registrul de stat al populației, la data de 30.06.2021, erau luaţi în evidenţă 7063 de cetăţeni ai Republicii Moldova, titulari ai paşaportului de tip sovietic, care nu au depus cererea pentru preschimbarea acestor documente neconforme, dintre care:

– 4 240 sunt locuitori din stânga Nistrului;

– 47 sunt beneficiari de prestaţii sociale;

– 2776 de cetățeni care au atins vârsta de pensionare și potrivit datelor CNAS nu beneficiază de prestaţii sociale (plecate peste hotare în baza pașaportului de tip sovietic până în anul 2005 și stabilite acolo cu domiciliul sau decedate).

Astfel, cetăţenii Republicii Moldova care dețin pașaport de tip sovietic (modelul anului 1974), urmează să se adreseze la orice serviciu eliberare a actelor de identitate pentru a le preschimba pe buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, prezentând:

– paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974);

– documentele de stare civilă. Potrivit cadrului normativ în vigoare, la preschimbarea paşapoartelor de tip sovietic pentru persoanele născute până în anul 1945 inclusiv, şi pentru persoanele care se află la întreţinerea statului în instituţii sociale rezidenţiale, admise în instituţii până în anul 2013, prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie, dacă după eliberarea paşaportului respectiv nu au intervenit schimbări în datele cu caracter personal.

E de menționat că primul buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova se eliberează gratuit, în termen de 20 de zile lucrătoare.

C: Dacă o persoană cu un asemenea act decedează, îi poate fi eliberat act de deces?

S.G.: În conformitate cu prevederile art. 55-57 din Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă, înregistrarea de stat a actului de deces este efectuată în temeiul declarației membrilor familiei sau a rudelor decedatului, sau a altor persoane prevăzute de lege. Absenţa actelor de identitate nu împiedică înregistrarea decesului, însă se cere o explicaţie în scris privind motivele neprezentării lor.

În cazul în care persoana decedată deținea pașaport de tip sovietic (modelul anului 1974), şi fiind în viață i-a fost atribuit numărul de identificare stat al persoanei fizice (IDNP), acest număr de identificare se va înscrie în actul de deces și în certificatul de deces eliberat persoanei îndreptățite. Actul de deces se va înregistra și în temeiul pașaportului de tip sovietic, titularului căruia nu i-a fost atribuit numărul de identificare.

C: Până la ce vârstă copiii pot avea drept act de identitate certificatul de naștere?

S.G.: Potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, cetățenii Republicii Moldova cu domiciliul în Republica Moldova sunt obligaţi să dețină buletin de identitate de la vârsta de 16 ani.

Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova se eliberează cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de vârstă, la solicitarea acestora sau a reprezentanților lor legali.

Potrivit prevederilor Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125/2013, la depunerea cererii pentru eliberarea buletinului de identitate nu este obligatorie prezentarea certificatului de naștere, dacă informația despre actul și certificatul de naștere este actualizată în Registrul de stat al populației.

C: Dacă persoana pierde buletinul de identitate sau oricare alt act, cum trebuie să procedeze?

S.G.: În cazul pierderii sau furtului buletinului de identitate, titularul acestuia este obligat să solicite autorităţii competente eliberarea buletinului de identitate nou.

Declarația de pierdere a actului de identitate și cererea pentru obţinerea unui nou buletin de identitate pot fi depuse concomitent la orice serviciu eliberare a actelor de identitate.

E de menționat că, dacă de la eliberarea ultimului act de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului, prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie.

În această situaţie, suplimentar la cerere, persoana depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens.

C: De ce s-a eliminat necesitatea includerii în buletinul de identitate a grupei sanguine? În caz de urgență, personalul medical va avea nevoie să cunoască ce grupă sanguină are persoana.

S.G.: Excluderea informației despre grupa sanguină de pe toate tipurile de acte de identitate a fost propusă în contextul ajustării cadrului normativ național la prevederile și standardele internaționale.

Informația despre grupa sanguină de pe actul de identitate nu întotdeauna este un element definitoriu de stabilire a corelației fiabile dintre deținătorul actului de identitate și grupa sanguină propriu zisă din mai multe considerente.

Grupa sanguină nu este un identificator unic al persoanei fizice, deoarece aceeași grupă sangvină pot avea mai multe persoane, iar în caz de accidente, intervenții medicale sau transfuzii de urgență, grupa sanguină, în mod obligatoriu, se determină la fața locului prin metode rapide, în laboratoare medicale moderne mobile.

Se atestă cazuri când datele despre grupa sangvină de pe actul de identitate nu corespunde realității pe motiv că a fost introdusă eronat sau determinată incorect de instituția medicală.

Excluderea grupei sanguine a optimizat procesul de obținere a primului buletin de identitate. Potrivit cadrului normativ primul buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova se eliberează gratuit. Prezentarea de către solicitant a documentului medical care făcea dovada grupei sanguine implica pierdere de timp și cheltuieli financiare din partea solicitanților.

C: De ce noile buletine de identitate au seria B, iar cele vechi seria A? Care este diferența și pentru ce sunt necesare?

S. G: La 6 noiembrie 2019 a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 522 cu privire la modelele actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte care este un act normativ consolidat prin care s-au aprobat forma și conținutul tuturor tipurilor de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, precum și conține toate modelele ale tuturor tipurilor de acte de identitate puse în circulație de către autoritățile competente ale Republicii Moldova în diferite perioade de timp, începând cu anul 1995 încoace, care la momentul actual sunt valabile – 47 de modele de acte de identitate: buletine de identitate, permise de ședere, pașapoarte și documente de călătorie.

Seria atribuită buletinului de identitate diferențiază actele de identitate după generație, și anume:

– de generaţia I (seria A) – buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, eliberat până la data de 7 martie 2013;

– de generaţia II (seria B) – buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, eliberat începând cu data de 7 martie 2013;

– de generaţia III (seria C) – buletinul de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova care conţine mijloacele semnăturii electronice şi certificatele cheilor publice, introduse în mediul de stocare electronică a datelor.

C: Ce înseamnă codul de cifre și litere din spatele buletinului? Cum se descifrează și la ce este necesar?

S.G.: Codul și cifrele de pe partea verso a buletinului de identitate reprezintă zona de citire automată cu caractere identificabile optic, a cărei structură și conținut corespund recomandărilor Instrucţiunilor Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile ICAO 9303 care stabilesc cerințele față de actele de identitate mecanolizibile.

Zona de citire automată cu caractere identificabile optic conține: codul documentului, codul statului emitent, seria și numărul documentului, cifră de control, numărul de identificare de stat, data și anul nașterii, cifră de control, sexul, termenul de valabilitate, cifră de control, cetățenia, cifră de control, numele prenumele titularului.

C: Pentru ce e necesară fișa de însoțire a buletinului?

S.G.: Fişa de însoţire la buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova este destinată pentru a face dovada înregistrării la domiciliu – pentru titularii buletinelor de identitate de generaţia I (formatul ID-II), şi înregistrării la reşedinţa temporară – pentru titularii buletinelor de identitate de generaţiile I-III, precum şi pentru aplicarea, în condiţiile legii, a menţiunii care confirmă participarea la votare în ziua desfăşurării scrutinului electoral, şi nu influenţează asupra valabilităţii buletinului de identitate.

Schimbarea fişei de însoţire se efectuează în cazul pierderii, furtului, imposibilităţii utilizării acesteia sau la solicitarea titularului şi nu atrage după sine eliberarea altui buletin de identitate.

C: Cum conlucrați cu CEC atunci când are nevoie de informații privind numărul cetățenilor din țară?

S.G.: Potrivit Codului electoral, întocmirea listelor electorale se face de către Comisia Electorală Centrală în baza Registrului de stat al alegătorilor constituit în baza Registrului de stat al populației, a cărui autoritate deținătoare pune gratuit la dispoziția Comisiei datele și informațiile necesare întocmirii și actualizării Registrului de stat al alegătorilor.

În temeiul Contractului nr. 114-WS de prestare a serviciilor informaționale, încheiat la 16.11.2018 între Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” și Comisia Electorală Centrală, la producerea anumitor evenimente vizavi de cetățenii Republicii Moldova, cu vârsta peste 18 ani, luați în evidență în Registrul de stat al populației (schimbarea, modificarea, completarea, rectificarea datelor personale; obținerea primului act de identitate sau schimbarea actelor de identitate; înregistrarea la domiciliu și/sau reședința temporară sau schimbarea adresei de domiciliu și/sau de reședință temporară; schimbarea statutului juridic (dobândirea sau pierderea cetățeniei Republicii Moldova); deces; atingerea vârstei de 18 ani) informația respectivă se transmite, în bază de Web-servicii, 24 din 24 de ore, către Comisia Electorală Centrală, pentru actualizarea informației din Registrul de stat al alegătorilor.

C: Cum își propune ASP să eficientizeze activitatea la eliberarea actelor de identitate?

S.G.: Departamentul înregistrare și evidență a populației în comun cu alte subdiviziuni ale Agenției Servicii Publice este în proces continuu de modernizare și dezvoltare a serviciilor publice, atât prin crearea condițiilor favorabile pentru prestarea serviciilor de o calitate înaltă, cât și prin optimizarea și simplificarea proceselor operaționale, și anume:

a) Menținerea și dezvoltarea Sistemului de management al calității, Sistemului de management al securității informației și Sistemului de management anti-mită;

b) Dezvoltarea sistemelor informaționale automatizate (SIA) care stau la baza proceselor operaționale de prestare a serviciilor publice;

c) Dezvoltarea proceselor de interoperabilitate între SIA care țin evidența datelor necesare pentru prestarea serviciilor, în special asigurarea accesului la informația din SIA atât instituționale: „Arhiva registrelor stare civilă”, SIA „Acte stare civilă”, SIA „Registrul bunurilor imobile”, cât și la cele interinstituționale: asigurarea accesului la SIA al Casei Naționale de Asigurări Sociale privind beneficiarii de prestații sociale, al Serviciului Fiscal de Stat privind cetățenii Republicii Moldova care solicită autorizarea emigrării, precum și la alte SIA – proces care va permite excluderea prezentării documentelor justificative eliberate de către deținătorii acestor registre informaționale;

d) Menținerea și dezvoltarea SIA de control care asigură legalitatea eliberării documentelor, cum ar fi Sistemul informațional automatizat de recunoaștere facială (FRS) care permite contracararea unor așa infracțiuni ca obținerea în mod fraudulos a actelor de identitate de către persoane cu identitate falsă în temeiul documentelor false sau ca urmare a furtului de identitate etc.

C: Vă mulțumim!

Cristina Parfeni

Share