CCRM a auditat situațiile financiare ale „Echipei de Management al Proiectelor managementul durabil a poluanților organici persistenți”

CCRM a auditat situațiile financiare ale „Echipei de Management al Proiectelor managementul durabil a poluanților organici persistenți”

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 21 decembrie curent, Raportul auditului situațiilor financiare ale Unității pentru Implementarea și Coordonarea Proiectelor Instituția Publică „Echipa de Management al Proiectelor managementul durabil a poluanților organici persistenți”, încheiate la 31 decembrie 2017.

Scopul misiunii de audit a constat în oferirea asigurării rezonabile în ceea ce privește faptul, dacă rapoartele financiare ale EMP (Echipei de Management al Proiectelor), întocmite la 31 decembrie 2017, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, oferă o imagine reală și fidelă a informațiilor prezentate, iar tranzacțiile au fost efectuate conform reglementărilor în vigoare, în vederea emiterii opiniei de audit.

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 888 din 23 octombrie 2014 a fost instituită Unitatea pentru Implementarea și Coordonarea Proiectelor Instituție Publică „Echipa de management al proiectelor în domeniul gestionării durabile a poluanților organici persistenți”, pe lângă Ministerul Mediului, prin reorganizarea EMP în domeniul gestionării durabile a poluanților organici persistenți în EMP Managementul durabil POP.

Echipa de Management al Proiectelor în calitate de Unitate de Implementare și Coordonarea Proiectelor, administrează 3 proiecte finanțate de donatorii externi:

  1. Proiectul „Managementul dezastrelor și riscurilor climatice în Moldova” în valoare de 8,3 milioane Drepturi Speciale de Trageri  sau echivalentul a circa 12,0 mil. dolari SUA, sursele fiind debursate integral.

Proiectul include trei componente de bază, care  au fost realizate de către ministerele de ramură (agenții de implementare), după cum urmează:

  • Serviciul Hidrometeorologic de Stat din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului – pentru fortificarea capacităților de prognozare a condițiilor meteorologice severe și furnizarea de previziuni și avertismente;
  • Serviciul Protecție Civilă și Situații Excepționale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne – pentru crearea și funcționarea unui Centru de Comandă în Situații Excepționale  și îmbunătățirea pregătirii pentru reacție în caz de catastrofe și situații excepționale;
  • Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare – pentru consolidarea aplicării în practică a informațiilor agrometeorologice în sectorul agricol, în scopul de a rezista față de efectele meteorologice nefavorabile.
  1. Proiectul „Adaptarea la schimbările climaterice și silvicultură în Moldova” (în valoare de  0,35 mil. dolari SUA, fiind debursate 0,26 mil. dolari SUA.

 

Activitățile în cadrul proiectului au inclus o serie de studii privind situația și necesitățile țării de adaptare la fenomenele climatice adverse, inclusiv în domeniul agriculturii, silviculturii, mediului în general, situațiilor excepționale, precum și analiza economică, impactul de mediu și social, iar rezultatul acestor studii a stat la baza Documentului de proiect  cu denumirea „Adaptarea la schimbările climatice”.

  1. Proiectul „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din  Republica Moldova” (4,9 mil. coroane suedeze (SEK), fiind debursare 0,46 mil. coroane suedeze.

Scopul general al proiectului este îmbunătățirea stării sănătății populației din Republica Moldova prin prevenirea bolilor cauzate de starea apei potabile, și în rezultat, persoanele responsabile să conducă și să gestioneze mai eficient sectorul legat de aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare, iar instituțiile sectoriale să-și îmbunătățească performanțele în ceea ce privește implementarea serviciilor într-o manieră durabilă, eficientă și echitabilă.

Misiunea Unității a constat în susținerea activităților Ministerului Mediului și altor organe centrale de specialitate în promovarea și realizarea politicilor, strategiilor și programelor naționale, în implementarea cerințelor convențiilor internaționale relevante și alinierea Republicii Moldova la standardele internaționale în domeniile protecției mediului, gestionării riscurilor de dezastre și climă, managementului și eliminării substanțelor și deșeurilor chimice periculoase, prevenirii poluării mediului și protejării sănătății populației de impactul acestor substanțe.

În anul 2017, EMP a administrat și coordonat mijloace financiare pentru proiecte finanțate de către donatori în valoare totală de 9,1 mil. lei, din care „Granturi curente primite de la organizațiile internaționale” în valoare de 3,1mil. lei, „Transferuri cu destinație specială între instituțiile din cadrul bugetului de stat” în valoare de 4,4 mil. lei, și mijloace provenite din împrumuturi externe în valoare de 1,6 mil. lei.

În aceiași perioadă, EMP  a gestionat un patrimoniu cu o valoare de 4,7 mil lei, înregistrând o descreștere de 0,5 mil. lei față de începutul perioadei de gestiune, ceea ce constituie circa 9,7%. Cele mai semnificative elemente ale patrimoniului o dețin  mijloacele fixe – 1,8 mil. lei (și anume: mașini și utilaje – 0,4 mil. lei, mijloace de transport – 1,2 mil. lei, unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc – 0,1 mil. lei și alte mijloace fixe –  0,05 mil. lei).

EMP urma să organizeze și să țină contabilitatea în baza principiului de angajamente, aceasta este  ținută conform metodei de casă, ceea ce a determinat identificarea unor deficiențe care au condiționat denaturări ale rapoartelor financiare întocmite de către EMP la 31 decembrie 2017.

Astfel, Echipa de Management al Proiectelor:

•  nu a asigurat raportarea creanțelor interne în valoare totală de 2,2 mil MDL, fiind afectată, prin diminuare, prezentarea corectă și deplină a soldurilor conturilor aferente „Creanțe ale clienților din afara sistemului bugetar”;

•  nu a contabilizat datoriile față de furnizorii serviciilor și bunurilor, formate din reținerea garanției de bună execuție (10%) din plățile pentru volumul serviciilor prestate și bunurilor livrate integral, determinând astfel prezentarea nerealistă a informațiilor din rapoartele financiare, având în vedere că, datoriile interne au fost diminuate cu 1,5 mil. MDL;

•  nu a clasificat regulamentar cheltuielile în valoare de 2,2 mil. MDL aferente contractelor încheiate cu persoanele fizice.

De asemenea, Unitatea de implementare nu a contabilizat și respectiv nu a raportat în modul corespunzător cheltuielile aferente facturilor fiscale emise pentru luna decembrie 2017, determinând diminuarea cheltuielilor și datoriilor cu 4,2 mii MDL.

De asemenea, se atestă că, procesul de achiziții publice desfășurat de către entitate a fost efectuat cu unele deficiențe și iregularități, condiționate de controlul redus din partea beneficiarilor proiectelor implementate, exprimate prin:

–  planificarea necorespunzătoare a necesarului de bunuri și servicii de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat în calitate de beneficiar al Proiectului „Managementul dezastrelor și riscurilor climatice în Moldova, ceea ce a determinat utilizarea neeficientă a resurselor din contul creditului acordat Republicii Moldova pentru procurarea a 3 mini-stații meteo automatizate (862,4 mii MDL), acestea  fiind depozitate și nepuse în funcțiune pe parcursul mai multor ani.

– nerespectarea cerințelor legislației naționale în domeniul calității în construcții, proiectele elaborate pentru obiectivele în construcție, nefiind supuse verificării pe domeniul „Elaborarea devizelor”  până la inițierea procedurii de achiziție, ceea ce a generat suportarea unor costuri neargumentate pentru construcția bunurilor imobile destinate construcției stațiilor meteorologice, resursele alocate fiind utilizate neeficient și neeconom, alocarea fiind efectuată în lipsa unor normative de suprafețe  și parametrilor  tehnici necesare acestor construcții.

Totodată, s-a atestat că, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA),  fiind beneficiar în cadrul proiectului,  a delegat responsabilitățile de implementare a unei componente a proiectului către Asociația obștească „Agenția Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA)”, fără a ține sub control implementarea, contabilizarea și continuitatea acțiunilor rezultate din implementarea componentei proiectului. Ca rezultat, din anul 2013, nu a fost efectuată transmiterea – primirea și respectiv nu a fost reflectat în evidența contabilă a beneficiarului, Sistemul informațional „Platforma de avertizare și comunicare timpurie” în care au fost investite 2,2 mil. lei  (echivalent a 184,03 mii dolari SUA).

Conform probelor prezentate de ACSA adițional,  informațiile privind prognozele agrometeorologice nefavorabile se colectau, se procesau și se transmiteau beneficiarilor și abonaților de cel puțin 3 ori pe săptămână, în dependență directă de numărul de alerte meteo,  datele fiind preluate automat în regim real de sistemul PACT timp de câteva secunde de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat în baza contractului de colaborare. Totodată, menționăm că, datele plasate pe pagina web a ACSA în directoria ACSA/prognoze meteo/prognoze agrometeorologice,  nu au fost actualizate din octombrie 2012.

Menționăm că, probele de audit obținute oferă o imagine reală și fidelă a situațiilor financiare ale Unității pentru Implementarea și Coordonarea Proiectelor Instituția Publică „Echipa de Management al Proiectelor managementul durabil a poluanților organici persistenți” la 31 decembrie 2017, cu unele excepții descrise mai sus, și sunt suficiente pentru a exprima opinia cu rezerve.

Mihaela Rotari 

Share