Auditul situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Auditul situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 6 august curent, Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului încheiate la 31 decembrie 2017.

Scopul auditului a constat în oferirea asigurării rezonabile în ceea ce privește faptul, dacă rapoartele financiare consolidate ale Ministerului, întocmite la 31 decembrie 2017, sunt lipsite de denaturări semnificative și oferă o imagine reală şi fidelă a informațiilor prezentare în rapoartele financiare, iar tranzacțiile au fost efectuate conform cadrului norativ în vigoare.

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) este o structură nouă, creată în baza reorganizării prin absorbție a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) și Ministerului Mediului (MM). MADRM este organul central de specialitate al administrației publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în următoarele domenii: agricultură, producerea alimentelor, siguranţa alimentelor, dezvoltare regională şi rurală, planificare spaţială, protecţia mediului şi schimbări climaterice, resurse naturale.

MADRM administrează domeniul public central de specialitate prin intermediul aparatului central, al cărui efectiv-limită constituie 121 de unități. MADRM are în subordine 36 de subdiviziuni cu statut de persoană juridică, cu un efectiv-limită de 4127,34 unități.

Resursele financiare destinate funcţionării regulamentare a aparatului central al MADRM și instituţiilor din subordine se constituie din alocaţii de la bugetul de stat formate din resursele generale şi resursele colectate. În anul 2017, MADRM și ministerele reorganizate au gestionat cumulativ la venituri 1.989,3 mil.lei și la cheltuieli – 2.203,2 mil.lei.

Conform datelor din bilanț, MADRM şi instituţiile din subordine au administrat active nefinanciare în valoare totală de 2.431,4 mil.lei.

Din totalul elementelor patrimoniale auditării au fost supuse 1 mlrd.823,0 mil.lei, din care clădiri – 473,9 mil.lei, terenuri – 396,3 mil.lei, cota statului în capitalul social – 726,0 mil.lei, active nefinanciare – 13,3 mil.lei, etc.

Probele de audit denotă că, ministerul și instituțiile din subordine gestionează 272 loturi de teren cu suprafața totală de 11 844,6 ha, dintre care: cu destinație agricolă – 10 647,6 ha (89,9%), destinate fondului apelor – 870,1 ha (7,3%), construcțiilor – 32,9 ha (0,3%) și cu alte destinații – 294,0 ha (2,5%).

În cadrul verificărilor, auditul a constatat că situațiile financiare consolidate nu prezintă o imagine fidelă și veridică, fiind însoțite de denaturări semnificative, atât în cadrul aparatului central al Ministerului, cât și în cadrul entităților din subordine, și anume:

Contrar prevederilor regulamentare, ministerul și instituțiile din subordine nu au evaluat și înregistrat regulamentar în evidența contabilă și în rapoartele financiare 199 de loturi de teren cu suprafața totală de 6 523,7 ha, în valoare estimativă de 3.414,5 mil.lei.
Din totalul de 709 de bunuri imobile gestionate de minister și de instituțiile din subordine, 306 bunuri imobile nu au fost înregistrate la organele cadastrale, din acestea 205 bunuri imobile având valoarea contabilă de 127,5 mil.lei.
Probele de audit denotă probleme în administrarea și gestionarea bunurilor imobile proprietate publică a statului amplasate pe teritoriul Transnistriei și Ucrainei. Astfel, se atestă neînregistrarea drepturilor patrimoniale asupra bunurilor amplasate pe teritoriul Transnistriei (13 bunuri imobile/5,4 mil.lei) și 7 bunuri imobile (1,4 mil.lei) amplasate în or. Zatoka, Ucraina, care nu sunt supuse inventarierii anuale, precum și nu sunt incluse în Registrul bunurilor proprietate publică a statului.
Referitor la imobilele amplasate în Transnistria, se menționează că, inventarierea nu este posibilă din cauza că bunurile imobile se află sub jurisdicția Transnistriei și au trecut în proprietatea publică a autorităților necontrolate din stânga Nistrului.
Darea de seamă privind bunurile imobile proprietate publică a statului prezentată Agenției Proprietăți Publice (APP) nu relevă situația reală, deoarece entitățile din subordinea ministerului au raportat valoarea a 68 de bunuri imobile, cu 53,0 mil.lei mai mare față de cea contabilă. Totodată, se atestă că, către APP au fost raportate 53 de bunuri imobile, cu indicarea valorii lor, deși acestea nu sunt nici contabilizate, nici evaluate de organele cadastrale. Asemenea situații se atestă și la raportarea către APP de către Colegiul Agroindustrial din Râșcani, Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, și Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” a datelor eronate aferente terenurilor.
Conform datelor raportate la finele anului 2017, cota statului în capitalul social al întreprinderilor de stat, societăților pe acțiuni și altor organizații a constituit 726,0 mil.lei, dintre care la Minister – 609,0 mil.lei, și la instituțiile subordonate – 117,0 mil.lei.
Probele de audit au constatat că, cota statului în capitalul social al întreprinderilor de stat, societăților pe acțiuni și instituțiilor publice în afara sistemului bugetar a fost contabilizată neconform, ceea ce a determinat denaturarea informațiilor din situațiile patrimoniale cu 6.563,4 mil.lei.

Astfel, urmare a menținerii în evidența contabilă de către Agenția „Apele Moldovei” și minister a cotei în capitalul social al unor întreprinderi de stat, care au fost lichidate sau reorganizate, capitalul social a fost majorat cu 7,9 mil.lei, iar urmare a neevaluării și necontabilizării nici de fondator nici de întreprinderea de stat a terenurilor cu suprafața totală de 4 653,1 ha, transmise în capitalul social al întreprinderilor de stat fondator al cărora este Agenția „Apele Moldovei”, capitalul social a fost diminuat cel puțin cu 6.010,9 mil.lei (prețul normativ).
Capitalul social al statului în societățile pe acțiuni, raportat la finele anului de gestiune, a fost diminuat cu 397,8 mil.lei. Astfel, urmare a contabilizării de către minister a capitalului social al societății pe acțiuni în volume mai mari față de cota reală pe care o deține statul în acestea, ultima a fost majorată cu 75,0 mil.lei. Totodată, ministerul, neținând cont de cotele capitalului social reflectat în evidența contabilă, a transmis către APP în anul 2017, conform actului de primire-predare, capitalul social total al societății pe acțiuni în valoare de 1.145,7 mil.lei), și nu cota-parte care o deținea în acestea care a constituit 669,6 mil.lei. Astfel, capitalul social a fost diminuat cu 476,1 mil.lei.
De asemenea, în evidența contabilă a Agenției „Apele Moldovei” au fost contabilizate cotele în capitalul social al unor întreprinderi care au fost vândute încă în anul 2016 (+1,8 mil.lei) sau transmise, în anul 2017, către APP (+1,5 mil.lei), astfel, cota statului în capitalul social raportată la finele anului fiind majorată per total cu 3,3 mil.lei.
Capitalul social transmis în gestiunea Universității Agrare de Stat a Moldovei (UASM), inclus în raportul financiar consolidat, a fost denaturat cu 186,8 mil.lei urmare a contabilizării neadecvate a acestuia de către fondator (MAIA, respectiv, actualul MADRM) și de UASM. Au fost constatate cazuri de majorare neregulamentară a capitalului social și de fondator și de UASM, nefiind emis un act intern care să permită majorarea capitalului social al UASM. În context, se atestă că valoarea capitalului social raportat de către unele instituții din subordine nu prezintă real situația, acesta fiind majorat cu 24,3 mil.lei, urmare a menținerii în evidența contabilă a instituțiilor publice, care anterior au avut statut de întreprinderi de stat, a capitalului social, care regulamentar, urmare a trecerii lor la finanțare din bugetul de stat, urma să fie casat.
Analiza sumelor raportate la lipsuri și delapidări a relevat majorarea neregulamentară a acestora cu 30,3 mil.lei. Astfel, urmare a faptului că ministerul a reflectat neconform la „Creanțe aferente decontărilor cu personalul privind recuperarea daunei materiale și lipsurilor” creanțele adjudecate ale agenților economici față de Fondul Ecologic Național, valoarea lipsurilor și delapidărilor a fost majorată cu 30,6 mil.lei. De asemenea, Serviciul Hidrometeorologic de Stat nu a reflectat în evidența contabilă lipsurile și delapidările constatate în cadrul inventarierii anuale, în valoare totală de 0,2 mil.lei, ceea ce a cauzat denaturarea informațiilor din situațiile patrimoniale, și, ca urmare, fidelitatea și credibilitatea informațiilor incluse în situațiile financiare.

Analiza efectuată de audit denotă că informațiile incluse în Darea de seamă privind bunurile imobile proprietate publică a statului prezentată APP nu relevă situația reală, acestea fiind prezentate eronat:

Astfel, entitățile din subordinea ministerului au raportat valoarea a 68 de bunuri imobile, cu 53,0 mil.lei mai mare față de cea contabilă, la 53 de bunuri imobile a fost indicată valoarea lor, deși acestea nu sunt nici contabilizate, nici evaluate de organele cadastrale.
Asemenea situații se atestă și la raportarea către APP de către Colegiul Agroindustrial din Râșcani, Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, și Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” a datelor eronate aferente terenurilor.
De asemenea, entitățile subordonate ministerului au inclus în Darea de seamă privind bunurile imobile proprietate publică a statului, 59 de loturi cu suprafața totală de 128,9 ha, care, conform datelor din Registrul cadastral, aparțin cu drept de proprietate persoanelor terțe.
Registrul de stat al proprietății publice nu include toată informația privind capitalul social al ministerului în întreprinderile de stat. Astfel, în acesta nu a fost inclus capitalul social aferent a 2 întreprinderi de stat amplasate peste hotare Î.S. „Cariera de piatră concasată din granit”, Pervomaisk, Ucraina (25,4 mil.lei) și Î.S. ”Cariera de pietriș și nisip din Cernăuți”, Ucraina (0,3 mil.lei).
De asemenea, auditul a atestat că, transmiterea elementelor patrimoniale de la MAIA către MADRM s-a efectuat neregulamentar, situația patrimonială reală fiind diminuată cu 1,8 mil.lei, iar conturile extrabilanțiere majorate cu 1,2 mil.lei. De menționat că, conform explicațiilor ministerului suma reflectată în conturile extrabilanțiere reprezintă bunurile care au rămas în sediul vechi al MAIA, din cauza lipsei de spațiu pentru păstrare în sediul nou, fie a dispărut necesitatea de folosire a acestora.
Probele de audit au atestat că, deși, cadrul regulator stabilește regulile de raportate a creanțelor și obligațiunilor cu termen de achitare expirat, urmare a nestabilirii procedurilor de control intern adecvat în cadrul entităților din subordinea ministerului, valoarea acestora a fost raportată neveridic și neintegral, creanțele cu termen de achitare expirat fiind diminuate per total cu 24,4 mil.lei, iar obligațiunile – cu 32,2 mil.lei.

Totodată, probele de audit au relevat că, Agenția „Apele Moldovei”, urmare a neefectuării regulamentare a verificării decontărilor cu agenții economici, a majorat creanțele cu 4,0 mil.lei.
În anul 2017, prin intermediul MM, MDRC, MAIA și MADRM au fost acordate subsidii în valoare totală de 1.047,1 mil.lei, din care 928,1 mil.lei, sau 88,6%, au fost acordate prin intermediul fondurilor statale. Probele de audit au atestat carențe și neconformități în atribuirea și utilizarea conform destinației a subsidiilor acordate de la bugetul de stat.
Astfel, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale a atribuit neregulamentar la subsidii un contract de prestare a serviciilor de cercetări geologice în valoare totală de 2,6 mil.lei.
De asemenea, urmare a monitorizării necorespunzătoare din partea Agenției „Apele Moldovei” asupra utilizării conform destinațiilor stabilite de cadrul regulator a subsidiilor în valoare totală de 10,7 mil.lei, acordate întreprinderii de stat în care aceasta are calitatea de fondator, probele de audit au atestat că, întreprinderile de stat au utilizat mare parte din subsidiile acordate în alte scopuri decât cele stabilite de cadrul regulator. Astfel, 9,9 mil.lei (92,5%) au fost utilizate pentru retribuirea muncii angajaților. De asemenea, deși, 0,3 mil.lei acordate unei întreprinderi de stat urmau a fi utilizate pentru instalarea sistemului de monitorizare video la stația de pompare a apei din Dubăsarii Vechi și reducerea numărului unităților de personal, acestea au fost utilizate contrar destinației și redirecționate pentru remunerarea muncii angajaților întreprinderii respective.
Cele menționate denotă că, procesul de alocare și executare a subsidiilor nu este transparent și nu relevă situația reală a utilizării acestora, o parte din subsidii fiind utilizată contrar prevederilor stabilite de cadrul regulator. De asemenea, se atestă că, deși o mare parte a subsidiilor este alocată cu destinație specială, cadrul regulator nu prevede un mecanism de evidență și raportare a utilizării lor, precum și descrierea narativă a destinațiilor de utilizare și soldului neutilizat din acestea. În acest sens, Ministerului Finanțelor au fost înaintate recomandări.

Urmare a clasificării neregulamentare a unor tranzacții, prezentarea veniturilor a fost denaturată cu 10,2 mil.lei. Astfel, transferurile sub formă de contribuție efectuate că către unele consilii raionale către Unitatea de implementare a proiectelor (UIP) de Construcție a locuințelor pentru păturile social vulnerabile II, urmare a clasificării lor neconforme, nu au fost consolidate la întocmirea Raportului privind executarea bugetului public național. Lipsa unui control adecvat, ca consecință, a dus la denaturarea cu suma respectivă a veniturilor bugetului de stat și respectiv datelor din Raportul privind executarea bugetului de stat prezentat Guvernului, precum și la denaturarea veniturilor și cheltuielilor bugetului public național, care urmare a clasificării neconforme, au fost majorate cu 10,2 mil.lei, nefiind supuse consolidării.

Probele de audit obținute în cadrul auditului sunt suficiente și adecvate, pentru a servi drept bază pentru opinia contrară asupra situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, întocmite la 31.12.2017, determinată de efectul denaturărilor semnificative.

Menționăm că, pe parcursul misiunii de audit Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția „Apele Moldovei” au remediat unele carențe depistate în cadrul misiunii de audit. În context, Curtea de Conturi a înaintat recomandările de rigoare, care urmează a fi implementate de către entitățile vizate în Raportul de audit.

Mihaela Rotari 

Share