PLDM a publicat Anexa nr. 3 la Acordul de constituire a AIE-3

PLDM a publicat Anexa nr. 3 la Acordul de constituire a AIE-3

Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a făcut publică Anexa nr. 3 la Acordul de constituire a AIE-3.

”Azi seara publicăm acest document, ca până mâine dimineață, așa cum ne-am înțeles, colegii să-și exprime poziția”, a declarat președintele interimar al PLDM, Valeriu Streleț.

Premierul consideră că, acest angajament public trebuie să fie o platformă de consolidare a guvernării și a societății.

Precizăm că, anexa este un plan de acțiuni pentru viitorul apropiat ce se bazează pe trei domenii: social-economic, energetic și anticorupție.

Documentul integral, mai jos:

Anexa № 3

la Acordul Politic privind constituirea și funcționarea

Alianței pentru Integrare Europeană III,

semnat la Chișinău în 23 iulie, 2015

 

A N G A J A M E N T

DE ACȚIUNI ȘI REFORME PRIORITARE

 

Noi, părțile semnatare ale Acordului Politic privind constituirea și funcționarea Alianței pentru Integrare Europeană III,

Exprimându-ne determinarea de a asigura depășirea situației complicate și fără precedent în care se află astăzi Republica Moldova,

Acționând în ferma convingere că principalul obiectiv comun reprezintă consolidarea societății în baza unor valori și transformări majore,

Conștientizând importanța implementării practice a obiectivelor de depolitizare și asigurare a independenței principalelor entități care au misiunea de supraveghere, reglementare și de implementare a principiilor fundamentale ale statului de drept,

Având ca obiectiv neadmiterea perpetuării crizelor politice pe motivul nealegerii Președintelui Republicii Moldova, acționând în spiritul respectului față de voința poporului și a prevederilor constituționale privind exercitarea fără limitări a dreptului la vot prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat,

Noi, părțile semnatare ale Acordului Politic privind constituirea și funcționarea Alianței pentru Integrare Europeană III, am convenit asupra acțiunilor și etapelor de urmat în perspectivă imediată pentru stabilizarea situației economico-financiare, crearea premiselor reale de creștere a nivelului de trai al cetățenilor Republicii Moldova și reformarea, prin scoaterea din subordonarea partinică, a entităților vitale pentru buna funcționare a statului Republica Moldova.

 

Nr. d/o Acțiuni/sub acțiuni Responsabil Termen limită de implementare
1. Acțiuni cu caracter financiar-economic și social
1.1. Finalizarea negocierilor și semnarea unui nou Program cu privire la politicile economice și financiare cu Fondul Monetar Internațional Guvern – Parlament I etapă – 30 Noiembrie 2015, II etapă –

30 Ianuarie 2016

1.2. Adoptarea pachetului de legi care vizează politica fiscal-bugetară și Principalele legi bugetare pentru anul 2016, prin prisma viziunii de impulsionare a investițiilor și creștere economică Guvern – Parlament 24 decembrie 2015
1.3. Aprobarea conceptului privind majorarea și/sau indexarea salariilor și optimizarea cheltuielilor în sectorul bugetar. Executarea fără întârzieri a plăților salariale, pensiilor, indemnizațiilor și altor plăți din sectorul public. Guvern – Parlament I obiectiv –

30 decembrie 2015; al II-lea obiectiv – pe toată perioada de activitate a AIE 3

1.4. Asigurarea  mecanismului de suport financiar pentru categoriile sociale vulnerabile, afectate de posibilele majorări de tarife la energia electrică şi gazele naturale. Guvernul Noiembrie 2015 – Martie 2016
1.5. Ajustarea parametrilor Programului Ajutor social/Ajutor pentru perioada rece a anului în contextul atenuării efectelor crizei asupra populației defavorizate Guvernul Noiembrie 2015 – Martie 2016
1.6. Optimizarea listei organelor de control în sensul comasării sau lichidării celor care se dublează şi demararea procedurilor aferente reorganizării acestora. Guvernul Noiembrie 2015 – Februarie 2016
2. Acțiuni în sectorul energetic
2.1. Consolidarea și diversificarea capacităților autohtone de aprovizionare cu energie electrică și termică, inclusiv prin adoptarea în lectura a II a Legii privind promovarea utilizării energiei din sursele regenerabile Parlament -Guvern Începând cu I decadă a lunii Noiembrie 2015 și cu caracter permanent
2.1.1. Monitorizarea corectitudinii și legalității procesului de aprobare a tarifelor pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei electrice de către ANRE; Parlamentul În perspectivă imediată și permanent
2.1.2. Identificarea surselor alternative de aprovizionare cu energie electrică de pe piața energetică estică (Ukraina, Rusia, Kazahstan, Belarusi); Guvernul În perspectivă imediată
2.1.3. Implementarea interconexiunilor de aprovizionare cu gaze naturale și energie electrică la sistemul energetic european prin cooperare cu întreprinderile de profil din România; Guvernul Decembrie 2017
3. Acțiuni de reformă a entităților independente cu competențe de supraveghere, reglementare și asigurare a legalității
3.1. Centrul Național Anticorupție – eficientizarea, creșterea capacității de combatere neselectivă a corupției și aplicarea, fără elemente de protecționism politic, a mecanismelor de control parlamentar, în vederea evaluării sistematice și obiective a activității instituției; Parlamentul 30 Decembrie 2015
3.1.1. Desemnarea conducerii Centrului Național Anticorupție în condițiile noilor prevederi legislative; Parlamentul Februarie 2016
3.2. Procuratura Generală Parlamentul
3.2.1. Adoptarea noii redacții a Legii cu privire la Procuratură cu amendamentele părților agreate prin consens, care să consolideze independența, precizarea competențelor și eficiența în activitatea instituției; Parlamentul Noiembrie 2015
3.2.2.  

Audierea raportului de activitate al Procurorului general, conform prevederilor legislației în vigoare;

Parlamentul În termen de 2 săptămâni de la intrarea în vigoare a noii legi cu privire la Procuratură
3.2.3 Adoptarea proiectelor de legi privind modificarea și completarea unor acte legislative (cadrul legislativ conex Legii cu privire la Procuratură). Parlamentul Decembrie 2015 – Februarie 2016
3.2.4.  

Aplicarea, fără elemente de protecționism politic, a mecanismelor de control parlamentar, în vederea evaluării sistematice si obiective a activității Procuraturii Generale, în special în partea care ține de investigațiile penale de rezonanță, demarate în perioada 2010 – 2015

Parlamentul Activitate permanentă a Legislativului și comisiilor parlamentare de profil
3.3. Banca Națională a Moldovei Parlamentul
3.3.1. Adoptarea proiectului lege privind completarea unor acte legislative în vederea fortificării independenței BNM și CNPF prin instituirea interdicției de a aproba, suspenda, cenzura, amâna sau condiționa intrarea în vigoare a actelor BNM sau CNPF.. Guvern – Parlament Noiembrie 2015
3.3.2. Implementarea, în condițiile prevederilor legale și constituționale, cu aplicarea recomandărilor partenerilor europeni și implicarea actorilor relevanți din societatea civilă, a procedurilor de revocare și numire a conducerii BNM (Comitetul executiv și Consiliul de supraveghere) Parlamentul Noiembrie 2015
3.3.3. Aplicarea, în condițiile legii, fără elemente de protecționism politic, a mecanismelor de control parlamentar, în vederea evaluării sistematice si obiective a activității instituției. Parlamentul Activitate permanentă a Legislativului și comisiilor parlamentare de profil
3.4. Comisia Națională pentru Integritate Parlamentul
3.4.1. Adoptarea pachetului de proiecte de legi coordonat cu partenerii de dezvoltare și consultat cu actori relevanți din societatea civilă: Legea privind Centrul Național pentru Integritate, Legea privind declararea averilor și intereselor, proiectele de legi pentru ajustarea legislației conexe. Parlamentul Noiembrie 2015
3.4.2. Organizarea în condițiile legii a concursurilor publice, cu aplicarea metodologiilor și recomandărilor partenerilor de dezvoltare, în vederea selectării candidaților pentru  conducerea Centrului Național pentru Integritate și Consiliului de Integritate. Parlamentul Decembrie 2015
3.5. Sistemului instanțelor judecătorești Parlamentul
3.5.1. Optimizarea hărții instanțelor judecătorești și crearea instanțelor și completelor anti corupție specializate, inclusiv în judecătoriile de primă instanță, pentru a asigura calitatea deciziilor, repartizarea aleatorie eficientă a dosarelor, îmbunătățirea administrării și optimizarea cheltuielilor de întreținere a instanțelor de judecată Parlamentul Guvernul

 

Februarie 2016
3.6. Consiliul Superior al Magistraturii Parlamentul
3.6.1. Elaborarea proiectului de modificare a Constituției în vederea concretizării rolului Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de autoadministrare a sistemului judecătoresc, a componenței şi competențelor acestuia   Decembrie 2015 – Ianuarie 2016
3.7. Comisia Națională a Pieței Financiare Parlamentul
3.7.1. Adoptarea noii redacții a legii cu privire la CNPF, în vederea transformării pieței financiare nebancare într-un mecanism eficient de atragere a investițiilor în sectorul real al economiei, consolidarea regimului de reglementare şi supraveghere prin transpunerea celor mai bune practici aplicate la nivel internațional. Parlamentul Guvernul

 

Ianuarie – Februarie 2016
3.7.2. Asigurarea calității serviciilor financiare nebancare, inclusiv prin contribuirea la crearea unui mecanism eficient de protecție a investitorilor şi beneficiarilor de servicii financiare nebancare. Parlamentul Guvernul

 

Ianuarie – Februarie 2016
3.7.3. Selectare în baza criteriilor de transparență, profesionalism și meritocrație, desemnarea și numirea conducerii CNPF în baza noii legi privind CNPF. Parlamentul Ianuarie – Februarie 2016
3.8. Curtea de Conturi Parlamentul
3.8.1. Adoptarea amendamentelor legislative privind obligativitatea executării deciziilor Curții de Conturi și stabilirea sancțiunilor pentru eschivarea de la executarea acestora. Asigurarea transparenței implementării deciziilor și recomandărilor Curții de Conturi; Parlamentul Noiembrie – Decembrie 2015
3.8.2. Sporirea gradului de implicare a autorităților publice responsabile în procesul de supraveghere a implementării deciziilor și recomandărilor Curții de Conturi. Parlamentul

Guvernul

 

Cu caracter permanent
3.8.3. Stabilirea prin lege a unor criterii de selectare în bază de concurs bazat pe aprecierea profesionalismului și meritocrației a președintelui și membrilor Curții de Conturi; Parlamentul Februarie 2016
3.8.4. Selectarea și numirea în condițiile legii a membrilor Curții de conturi Parlamentul Aprilie – Iunie 2016
3.9. Consiliul Coordonator al Audiovizualului Parlamentul
3.9.1. Revizuirea mecanismelor legale de asigurare a independenței CCA în scopul consolidării calității sale de garant al interesului public în domeniul audiovizualului şi excluderii imixtiunii politice în activitatea CCA Parlamentul Noiembrie 2015 – Februarie 2016
3.9.2. Crearea de condiții adecvate pentru stimularea investițiilor străine şi încurajarea companiilor de măsurare a audiențelor televizate internaționale cu renume să acceadă pe piața din RM CCA și alte entități Cu caracter permanent
3.9.3. Adoptarea legislației în vederea aplicării măsurilor de securizare a spațiului informațional autohton în spiritul implementării prevederilor Convenției europene privind televiziunea transfrontalieră şi monitorizarea continuă de către CCA a emisiunilor informativ-analitice retransmise din străinătate privind respectarea prevederilor legale de asigurare a pluralismului de opinii, în vederea excluderii manipulării informaționale; Parlamentul, CCA și alte entități vizate Cu caracter permanent
3.9.4 Implementarea adecvată și fără excepții a normelor legale în vigoare privind acționariatul și proprietarii reali în domeniul mass-media. CCA, Guvernul și alte entități Noiembrie 2015 și cu caracter permanent
3.9.4. Exercitarea promptă și fără elemente de protecționism politic a controlului activității CCA şi audierea membrilor acestuia în caz constatare a acțiunilor/inacțiunilor care au drept consecință încălcarea legislației audiovizuale. Parlamentul Cu caracter permanent
3.10. Consiliului Concurenței Parlamentul
3.10.1 Asigurarea, prin control parlamentar, a implementării eficiente a legislației în vigoare în domeniul protecției concurenței în scopul prevenirii constituirii ilegale a monopolurilor și/sau a pozițiilor dominante pe piață, cât și  contracarării practicilor anticoncurențiale și a concurenței neloiale. Parlamentul Noiembrie 2015 și cu caracter permanent
3.10.2 Stabilirea prin lege a unor criterii clare de selectare, desemnare și numire a membrilor Plenului Consiliului Concurenței și operarea, conform rezultatelor controlului parlamentar, a remanierilor în cadrul entității menționate Parlamentul Decembrie 2015 – Februarie 2016
3.11. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică Parlamentul
3.11.1 Modificarea Legii cu privire la energetică nr. 1525/1998 în scopul completării transpunerii Pachetului III privind piața internă de energie, în vederea stabilirii clare a:

• cerințelor privind ocuparea funcțiilor de director ANRE;

• condițiilor în care un director ANRE poate fi demis și stabilirii unui grad de imunitate pentru deciziile luate în activitatea de reglementare;

• modului de aprobare a bugetului ANRE.

Parlamentul decembrie 2015
3.11.2 Organizarea în condițiile Legii (modificate) cu privire la energetică a procedurii de selectare, desemnare și numire a directorilor ANRE, în funcțiile vacante. Parlamentul 31 decembrie 2015
3.12. Comisia Electorală Centrală
3.12.1 Perfecționarea cadrului legal cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, (neadmitere sub nici o formă a finanțărilor din afara țării) și stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al concurentului electoral, precum și instituirea răspunderii juridice pentru nedeclararea sau depășirea cheltuielilor de plafon. Parlamentul 31 decembrie 2015
3.12.2 Selectarea prin concurs public a noilor membri CEC a căror mandate expiră în februarie 2016. Parlamentul februarie 2016
4. Modificarea Constituției în vederea alegerii prin vot direct al Președintelui Republicii Moldova
4.1. Semnarea inițiativei de modificare a Constituției Republicii Moldova în vederea obținerii avizului Curții Constituționale  
4.2. Prezentarea inițiativei de modificare a Constituției și de stabilire a datei referendumului în Parlament  
4.3. Stabilirea datei referendumului republican  
4.4. Desfășurarea referendumului republican  

 

Valeriu Streleț                       Marian Lupu                                  Mihai Ghimpu

  Vicepreședinte PLDM                  Președinte PDM                              Președinte PL

 

_______________                           _________________                                  __________________

 

Chișinău,

„___” octombrie  2015

Share