Platforma DA lansează ideea instituirii Ministerului administrației publice locale şi dezvoltării regionale

Platforma DA lansează ideea instituirii Ministerului administrației publice locale şi dezvoltării regionale

Platforma Demnitate și Adevăr consideră că „descentralizarea reală a țării, în conformitate cu Carta europeană a autonomiei locale, este unul dintre pilonii de bază pentru modernizarea Republicii Moldova”.

În cadrul unei conferințe de presă, vicepreședintele Platformei DA, Alexandru Slusari, a declarat că, întru realizarea acestui deziderat important, Platforma propune 14 cele mai importante direcții și acțiuni strategice.

„1. Descentralizarea, consolidarea autonomiei locale şi dezvoltarea regională vor fi incluse in prioritățile, și anume vom institui Ministerul administrației publice locale şi dezvoltării regionale, cu acordarea conducătorului instituției respective a funcției de viceprim-ministru.

 1. Edificarea unui dialog direct, sistematic, instituționalizat, efectiv şi real, între Guvern şi administrațiile publice locale (APL) prin intermediul structurilor sale asociative, în urma căruia nici un act care vizează APL să nu poată fi adoptat fără consultarea sau avizul prealabil al structurilor reprezentative ale acestora.
 1. Acordarea APL și asociațiilor sale reprezentative a dreptului la inițiativă legislativă.
 1. Revizuirea sistemului actual de repartizare a fondurilor publice, destinate pentru finanțarea proiectelor investiționale, prin stabilirea unor reguli clare, creșterea transparenței și implicarea în organele de supraveghere a tuturor fondurilor respective a reprezentanților APL și a societății civile, pe criterii de paritate.
 1. Prelungirea acțiunii Fondului de compensare pentru următorii ani (2018-2019), până la realizarea angajamentelor și măsurilor de consolidare a bazei fiscale locale.
 1. Consolidarea veniturilor bugetelor locale prin asigurarea înregistrării și evaluării masive a bunurilor imobile din toate comunitățile locale din Republica Moldova.
 1. Revizuirea statutului impozitului pe venit al întreprinderilor,  astfel ca el să rămână total la APL de nivelul I, precum și introducerea mecanismului de colectare/virare a impozitului pe venitul persoanelor fizice la locul de domiciliu (reședință).
 1. Examinarea și soluționarea problemei impozitării filialelor/reprezentanțelor, care activează în localitățile urbane și rurale, altele decât la locul aflării sediilor centrale, astfel încât impozitele și taxele achitate de acestea să rămână total sau parțial la APL de nivelul I.
 1. Punerea în aplicare a unor surse permanente de venituri proprii, pentru acoperirea cheltuielilor legate de reparația și întreținerea drumurilor urbane și rurale, precum și delegarea APL a atribuțiilor decizionale în acest domeniu.
 1. Delimitarea clară a proprietății statului de proprietatea unităților administrativ-teritoriale și asigurarea prin lege a competenței integrale, depline și exclusive a autorităților locale în gestionarea bunurilor, proprietate a unităților administrativ-teritoriale.
 1. Transferarea în proprietatea unităților administrativ-teritoriale din proprietatea statului a tuturor bunurilor  de interes local de pe teritoriul respectiv, inclusiv a obiectivelor acvatice şi resurselor naturale.
 1. Asigurarea accesului liber și gratuit al APL la toate bazele de date, sisteme informaționale, registre etc.  din domeniul înregistrării bunurilor imobile, infrastructurii tehnico-edilitare, evidenței persoanelor  etc., în scopul asigurării unei planificări locale eficiente;
 1. Creșterea accesului, calității și numărului serviciilor prestate cetățenilor prin descentralizarea majorității serviciilor  și implementarea efectivă a conceptului guvernării electronice  la nivel local. Documentarea și evidența populației, înregistrarea și evidența bunurilor imobile, autentificarea notarială a tranzacțiilor imobiliare, asistența socială, planificarea teritorială și alte servicii vitale sunt domeniile gestionarea cărora urmează a fi acordată comunităților locale.
 1. Stimularea cooperării comunităților locale în vederea optimizării cheltuielilor și îmbunătățirii calității serviciilor prestate cetățenilor”, a enumerat Slusari.

 

Mihaela Rotari 

Share