Veaceslav Untilă: Dezideratul nostru rămâne același: servicii de calitate pentru consumatori

Veaceslav Untilă: Dezideratul nostru rămâne același: servicii de calitate pentru consumatori

Interviu cu Veaceslav Untilă, Director general al ANRE, pentru Almanah Politic

Dle director, cum a fost anul 2020 pentru ANRE?

În anul 2020, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și-a desfășurat activitatea în condiții de pandemie. În legătură cu situația epidemiologică din țară, pe perioada stării de urgență, Agenția a întreprins un șir de măsuri la nivel național, pentru a asigura funcționarea stabilă și neîntreruptă a sectorului energetic și a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. Autoritatea de reglementare a interzis titularilor de licențe să sisteze (prin deconectare) furnizarea serviciilor prestate și să aplice penalități în cazul neachitării în termen de către consumatorii casnici a facturilor pentru energia electrică, energia termică, gazele naturale sau serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare. De asemenea, pe parcursul stării de urgență, au fost sistate controalele efectuate la titularii de licențe și controalele tehnice ale instalațiilor electrice. Totodată, recepționarea de către ANRE a petițiilor de la cetățeni se efectuează prin intermediul poștei electronice sau la linia de informare, iar recepționarea dosarelor de licențiere este asigurată exclusiv prin sistemul informațional automatizat de gestionare electronică a actelor permisive SIA GEAP.

În prezent, ședințele Consiliul de Administrație sunt transmise online, iar instituția activează în regim normal și deplin, asigurând realizarea tuturor atribuțiilor sale funcționale.

Care consideraţi că au fost cele mai importante decizii adoptate de ANRE în 2020?

În anul 2020, ANRE a reușit transpunerea integrală în legislația secundară a prevederilor Pachetului Energetic III al Uniunii Europene. În această perioadă au fost elaborate și aprobate un șir de acte normative de reglementare importante: Regulile pieței energiei electrice, ce vor fi aplicate gradual din anul 2021; Metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale; modificări la Codul rețelelor gazelor naturale și altele.

Cadrul de reglementare aprobat pune bazele unui sistem fundamentat pe principii de piață, ce creează premise pentru continuarea procesului de liberalizare a piețelor de energie electrică și gaze naturale și oferă posibilitatea negocierii prețurilor la energia electrică și gazele naturale de către furnizori și consumatorii finali. Odată cu diversificarea surselor de energie electrică, consumatorii finali vor beneficia de avantajele unei piețe competitive, ceea ce va avea un impact benefic asupra economiei naționale și a populației. În acest context, Agenția a pus accentul pe elaborarea unor reguli de protecție a consumatorilor, adecvate unei piețe interne liberalizate și concurențiale.

Toate aceste reușite au avut loc grație colaborării intense și productive cu titularii de licențe și transpunerii celor mai bune practici internaționale, expuse de experții Secretariatului Comunității Energetice, care au apreciat înalt progresele înregistrate de ANRE în armonizarea legislației și aplicarea acesteia într-un mod imparțial și profesionist.

Ce alte realizări a înregistrat instituția pe care o conduceți?

La capitolul realizări merită a mai fi menționate: examinarea și ajustarea promptă a tarifelor și prețurilor pentru energia electrică și gazele naturale, în strictă conformitate cu cadrul normativ de reglementare, evaluarea și aprobarea tarifelor fixe și a prețurilor plafon pentru energia electrică produsă din surse regenerabile, confirmarea statutului de producător eligibil și soluționarea neînțelegerii cu titularii de licențe din sectorul gazelor naturale cu privire la devierile tarifare și a pierderilor din rețelele de distribuție a gazelor naturale pe parcursul perioadei 2011-2019.

Cu ce provocări s-a confruntat ANRE în 2020?

În procesul de pregătire a raportului de activitate a instituției noastre pentru anul precedent, membrii Consiliului de Administrație au elaborat o sinteză a lacunelor de reglementare, a problemelor și provocărilor existente în sectoarele reglementate, care are scopul de a scoate la iveală unele impedimente normative ce generează carențe de implementare, precum și factorii ce obstrucționează dezvoltarea sectorului energetic și a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. Soluționarea acestor lacune de reglementare depășesc însă competențele funcționale ale ANRE și pot fi înlăturate doar prin implicarea autorităților administrative publice centrale cu inițiativă legislativă, ANRE urmând să participe activ la procesul de elaborare prin acordarea asistenței de specialitate necesară.

Care sunt relațiile cu titularii de licențe, prestatori de servicii publice, tarifele cărora se stabilesc de ANRE?

Reglementarea tarifelor/prețurilor este efectuată de ANRE în baza metodologiilor tarifare, elaborate de Agenție în conformitate cu prevederile legilor sectoriale și aprobate de către Consiliul de Administrație al ANRE în cadrul ședințelor publice. Titularii de licențe care furnizează/prestează servicii publice conlucrează cu personalul Agenției pe toate dimensiunile în procesul de examinare a tarifelor/prețurilor, a cheltuielilor de bază, a planurilor de investiții și a rapoartelor privind realizarea investițiilor pentru anul precedent. În privința modului de prezentare a materialelor supuse examinării, de cele mai multe ori se ajunge la un consens între părți. Specialiștii ANRE monitorizează activitatea titularilor de licențe cu scopul de a fi respectate actele normative de reglementare, pentru a fi prestate servicii publice de calitate consumatorilor și pentru a eficientiza activitatea titularilor de licențe.

Cum s-a prezentat colaborarea pe filiera externă a ANRE în 2020?

ANRE și-a dinamizat și consolidat relațiile de cooperare cu autoritățile de reglementare și instituțiile europene și interna-ționale din domeniul energetic, intensificând și dialogul cu corpul diplomatic, misiunile instituțiilor financiare internaționale, autoritățile de reglementare din vecinătate, chiar dacă ne af-lăm într-o situație de pandemie.

Majoritatea ședințelor au fost realizate în format online, scopul acestor întrevederi fiind identificarea domeniilor prioritare de asistență tehnică și suport în procesul elaborării și definitivării unor proiecte de acte normative de reglementare în domeniul energeticii, eficientizarea funcționării sectoarelor reglementate de ANRE, inclusiv din perspectiva necesităților de instruire și creștere a capacităților interne ale Agenției, consolidarea cadrului juridic și formarea elementelor necesare pentru dezvoltarea piețelor libere și concurențiale de gaze naturale și energie electrică, bazate pe practicile internaționale.

Ce nu aţi reuşit să faceţi din cele planificate pentru 2020?

Deși a îndeplinit integral programul de activitate pentru anul 2020, Agenția rămâne preocupată de separarea, desemnarea și certificarea operatorilor sistemelor de transport a energiei electrice și a gazelor naturale, în special de implementarea Planului de acțiuni privind separarea operatorului sistemului de transport (OST) al gazelor naturale, pentru ca în rezultatul măsurilor preconizate, OST din sectoarele reglementate să corespundă prevederilor Pachetului Energetic III și să funcționeze conform cerințelor europene.

Ce planuri aveţi pentru 2021?

Noi vom continua activitățile ce țin de îndeplinirea misiunii ANRE privind reglementarea titularilor de licențe, care desfășoară activități licențiate în sectoarele reglementate de Agenție, monitorizarea activității titularilor de licențe și realizarea dezideratului de prestare consumatorilor a serviciilor publice de calitate.

Share