Curtea de Conturi a examinat auditul situațiilor financiare ale Agenției Turismului

Curtea de Conturi a examinat auditul situațiilor financiare ale Agenției Turismului

Curtea de Conturi a examinat în cadrul unei ședințe, Raportul auditului situațiilor financiare ale Agenției Turismului.

Prezenta misiune de audit a relevat existența unor evenimente/condiții, generatoare de riscuri privind dezvoltarea continuă a domeniului, și anume:

  • neasigurarea gestionării corespunzătoare a portofoliului de branduri naționale, acesta nefiind înregistrat în evidența contabilă, precum și nefiind desfășurate activitățile de rigoare privind monitorizarea și controlul asupra legalității utilizării brandurilor de către utilizatori terți, prin ce se generează riscuri sporite privind utilizarea imprudentă a mărcilor turistice și posibila afectare a imaginii țării;
  • neelaborarea, până în prezent, a registrului patrimoniului turistic, ceea ce creează premise de ratare a oportunităților/beneficiilor economice pasibile și dezavantajează dezvoltarea ramurii propriu zise.

Auditul a relevat că, patrimoniul gestionat de AT, în aspectul existenței și componenței materiale, a constituit 1,2 mil. lei la finele anului 2017.

S-a constatat, că controlul intern instituit în cadrul AT a fost unul redus și fragmentat, ceea ce a condiționat unele carențe ale managementului financiar-contabil, precum și unele neconformități în gestionarea resurselor publice. Astfel, au fost elucidate principalele constatări ale auditului:

  • neadoptarea politicilor contabile a condiționat aplicarea neuniformă a unor principii specifice de recunoaștere, evaluare și contabilizare a elementelor contabile, impactul fiind denaturarea informațiilor respective din situațiile financiare;
  • neasigurarea desfășurării inventarierii tuturor elementelor de activ și datorii în mod regulamentar și integral, și, ca urmare, nefiind posibilă efectuarea controlului asupra integrității activelor prin compararea existenței efective a acestora cu datele evidenței contabile, stabilirea bunurilor care parțial și-au pierdut calitatea inițială, depistarea bunurilor neutilizate, precum și documentarea corespunzătoare și contabilizarea ulterioară respectivă a rezultatelor inventarierii;
  • recunoașterea și clasificarea inadecvată a mijloacelor fixe (în număr de 179 unit.) și, respectiv, neînregistrarea acestora în conturi distincte în suma totală de 110 mii lei (sau cca 9% din totalul activelor);
  • neînregistrarea în evidența contabilă a 2 spoturi de promovare a imaginii țării ca destinație turistică cu valoarea de 109 mii lei (sau 9% din totalul activelor);
  • neînregistrarea în evidența contabilă a 2 Sisteme Informaționale Automatizate în sumă totală de 48 mii lei, acestea fiind recunoscute ca cheltuieli ale perioadei de gestiune respective;
  • neînregistrarea în evidența contabilă a drepturilor de proprietate asupra portofoliului de branduri naționale de promovare a imaginii țării ca destinație turistică , valoarea căruia a însumat 25,0 mii lei;
  • contabilizarea incorectă a Sistemului Informațional Automatizat „Managementul documentelor” cu valoare inițială de 19,4 mii lei, care a fost recunoscut și înregistrat în componența mijloacelor fixe;
  • aplicarea neconformă a prevederilor cadrului normativ-regulator privind modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale , precum și stabilirea duratei de funcționare utilă a unor mijloace fixe , ceea ce a condiționat denaturarea informațiilor relevante din situațiile financiare cu peste 214 mii lei.

Astfel, în opinia auditului public extern rapoartele financiare auditate, sub toate aspectele semnificative, nu oferă o imagine reală și fidelă a situației patrimonial- financiare ale Agenției Turismului la 31 decembrie 2017 în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Ca urmare, auditul a exprimat opinia contrară asupra situațiilor financiare în cauză.

Mihaela Rotari 

Share