Curtea de Conturi a auditat rapoartele financiare ale Ministerului Finanțelor

Curtea de Conturi a auditat rapoartele financiare ale Ministerului Finanțelor

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, recent, Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor (MF) încheiate la 31 decembrie 2019.

Scopul auditului a constat în obținerea probelor suficiente și relevante pentru oferirea unei asigurări rezonabile că, rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2019 sunt întocmite și prezentate în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, iar, în ansamblul lor, nu conțin denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii, precum și emiterea unei opinii.

Ministerul Finanțelor este organul central de specialitate al administrației publice, care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de competență ce îi sunt încredințate. În calitate de autoritate publică centrală în domeniul finanțelor publice, MF deține competențe și responsabilități, inclusiv organizarea sistemelor de planificare, executare, evidență contabilă și raportare a bugetului în cadrul autorității publice și în cadrul instituțiilor bugetare din subordine.

Probele de audit au fost colectate în cadrul Aparatului central al Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Inspecției Financiare și Agenției Achiziției Publice.

Potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2019, pentru realizarea obiectivelor și desfășurarea activităților operaționale, Ministerului Finanțelor i-au fost aprobate alocații în cuantum de 1362,1 mil. lei, care pe parcursul anului au fost precizate în sumă de 1319,7 mil. lei, sau cu 42,4 mil. lei mai puțin. Executarea de casă față de planul precizat s-a realizat la nivel de 96,6% (1274,1 mil. lei).

Curtea de Conturi a exprimat opinie fără rezerve asupra rapoartelor financiare consolidate ale MF, deoarece efectele erorilor constatate nu au depășit nivelul pragului de semnificație.

Totodată, în vederea îmbunătățirilor care ar putea fi aduse sistemului de control intern managerial al Ministerului Finanțelor și instituțiilor din subordine, în contextul misiunii de audit au fost evidențiate unele aspecte problematice, care necesită o atenție sporită din partea conducerii MF.

Ministerul Finanțelor nu a aplicat regulile generale de recunoaștere și evaluare a bunurilor imobile, ca rezultat, nu au fost evaluate și contabilizate 19 imobile cu suprafața totală de 844,69 m2 de către Serviciul Fiscal de Stat, precum și neînregistrate separat în evidența contabilă de către Serviciul Vamal 9 imobile cu suprafața totală de 288,1 m2, cu o valoare nesemnificativă, întrucât menirea acestor construcții este să asigure activități de complementare a activității de bază.

Totodată, neaplicarea regulilor generale de evaluare a subevaluat activele neproductive cu 1907 mii lei, fiind cauzată de: (i) neevaluarea și neînregistrarea valorică în evidența contabilă de către Serviciul Fiscal de Stat a 11 terenuri cu suprafața totală de 1,127 ha; (ii) neevaluarea și neînregistrarea valorică a terenului cu suprafața de 0,1668 ha, care aparține Inspecției Financiare; (iii) nereflectarea cantitativ-valorică a terenului cu suprafața de 1489,0 m2 în bilanțul contabil al Serviciului Vamal.

De asemenea, Serviciul Vamal nu a înregistrat drepturile cadastrale asupra a 10 imobile/construcții cu suprafața totală de 315,3 m2 în sumă de 2702,5 mii lei și asupra unui teren cu suprafața totală de 0.0025 ha, reflectate în evidența contabilă în sumă de 3,23 mii lei.

Auditul a relevat problematica contabilizării unor proiecte și reconstrucții efectuate în perioadele precedente anului 2019, inclusiv în cadrul Serviciul Fiscal de Stat, în sumă de 217,5 mii lei, și Serviciului Vamal – 864,0 mii lei mii lei.

Deși, în cadrul Serviciului Vamal corect și regulamentar a fost raportată valoarea investițiilor în curs de execuție, auditul denotă nesoluționarea situației privind raportarea a 7 obiecte, care reprezintă doar cheltuieli de elaborare a proiectelor tehnice din anii 1997-2015 în sumă totală de 2061,1 mii lei, care de facto nu vor fi realizate, majorând soldul investițiilor în curs de execuție.

Menționăm că, nivelul de executare a recomandărilor Curții de Conturi, înaintate în rapoartele de audit precedente, este de peste 80%.

Mihaela Rotari

Share